BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, 23 marca 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida
OR.002.4.2016

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) zwołuję na dzień 31 marca 2016 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie XXII sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

 1. Część organizacyjna:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
 4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2016 r.
 5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XXI sesji Rady Miejskiej w dniu 24 lutego 2016 r.
 1. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 1. Część uchwałodawcza:
 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2016 r.,
  • obchodów jubileuszu 50-lecia nadania praw miejskich dla Miasta Ruciane-Nida,
  • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Ruciane-Nida,
  • uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie,
  • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018,
  • określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu  zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,
  • gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt w roku 2016,
  • uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida,
  • gospodarki gruntami i nieruchomościami.
 1. Statutowe elementy obrad:
 1. Interpelacje radnych.
 2. Wnioski i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
 4. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 5. Zamknięcie obrad.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr inż. Jacek Małż
Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: środa, 23 mar 2016 14:24
Data opublikowania: środa, 23 mar 2016 15:01
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 kwi 2016 15:13
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1403 razy