BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

 

PNO.6840.29.2015                                                                                                          Ruciane-Nida, dnia 25.03.2016 r.

Ogłoszenie II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

           

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.)oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, niżej wymienionej:

 

działka ozn. nr geod. 98/12, o pow. 916 m2, położona w Śwignajnie, ujawniona w księdze wieczystej nr KW OL1P/00013580/7, zgodnie z rejestrem gruntów działka gruntu opisana jest jako PsV pastwiska trwałe. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, stanowi własność Gminy Ruciane-Nida.

                       

            cena wywoławcza netto   8 000,00 zł, wadium 1 000,00 zł,

           

II publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 28 kwietnia 2016 r., o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida , ul. Al. Wczasów 4.

  1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2016 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 24 kwietnia 2016 r. włącznie (pokój nr 3 w tut. UMiG).
  2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
  3. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
  4. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
  5. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.
  6. Koszty przygotowania dokumentacji oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
  7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .

9. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 3, tel. 0/87/4254454, fax 0/87/4254456.

 

Podano do publicznej wiadomości: od dnia 25 marca 2016 r. do dnia 24 kwietnia 2016 r.

 

Data powstania: czwartek, 24 mar 2016 09:30
Data opublikowania: piątek, 25 mar 2016 09:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 kwi 2016 08:37
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1564 razy