BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PNO.6220.4.2014

                                                                                                                                                                   Ruciane-Nida, dn. 23 marca 2016 r.

PNO.6220.4.2014

 D E C Y Z J A

            Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika, Pana Leszka Mieszalskiego,          ul. Gdyńska 21, 10-608 Olsztyn,

 

postanawiam

umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „Play”, na działce nr 86/14 położonej w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida,

 

Uzasadnienie

            P4 sp. z o.o., działająca przez pełnomocnika, Pana Leszka Mieszalskiego, ul. Gdyńska 21, 10-608 Olsztyn w dniu 18.09.2014 r. złożyła wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o., która miała zostać zlokalizowana w Rucianem-Nidzie przy ul. Bocznej 4, na działce o nr 86/14 w obrębie Ruciane-Nida. W toku prowadzonego postępowania organ I instancji w dniu 23 czerwca 2015 r. wydał postanowienie znak: IGK.6220.4.2014 na podstawie którego nałożył na stronę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Postanowienie to zostało zaskarżone w ustawowym terminie. Postanowieniem znak: SKO.60.45.2015 z dnia 4 września 2015 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie utrzymało zaskarżone postanowienie w całości.

P4 sp. z o.o., reprezentowana przez pełnomocnika Pana Leszka Śmieszalskiego w dniu 11.03.2016 r. wniosła o wycofanie wniosku z dnia 18 września 2014 o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „Play” na działce nr 86/14 położonej w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida przychylił się do prośby i umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe.       

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji

 

Pouczenie

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od jej otrzymania

 

 

Otrzymują:

  1. Leszek Śmieszalski – pełnomocnik inwestora.
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia (art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego)
  3. a/a

 

 

 

sporządził:

Data powstania: czwartek, 24 mar 2016 09:31
Data opublikowania: czwartek, 24 mar 2016 09:35
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 maj 2016 14:45
Opublikował(a): Piotr Jankiewicz
Zaakceptował(a): Piotr Jankiewicz
Artykuł był czytany: 1851 razy