BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

DECYZJA

igk.6220.4.2014

Ruciane-Nida, dn.25 marca 2016

IGK.6220.4.2014

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami), a także § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku Pana Dawida Borek, ul. Dybówek II/7, 12-220 Ruciane-Nida w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „otwarciu skupu złomu i metali kolorowych oraz skupu surowców wtórnych takich jak: folia po sianokiszonkach, worków po nawozach (big bag), makulatura, folia kolorowa, folia transparentna, na działce nr 192/254 w obrębie Ruciane-Nida”, gmina Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000,po otrzymaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4242.61.2015.MGu.3 z dnia 26 stycznia 2016 r. oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu znak ZNS.9083.6.2014 z dnia 26 czerwca 2015 roku,

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na otwarciu skupu złomu i metali kolorowych oraz skupu surowców wtórnych takich jak: folia po sianokiszonkach, worków po nawozach (big bag), makulatura, folia kolorowa, folia transparentna, na działce nr 192/254 w obrębie Ruciane-Nida” i jednocześnie:

I. Określam:

1.  Zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach teren planowanej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida przeznacza teren inwestycji jako tereny użytków rolnych.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 1. w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace związane z realizacją inwestycji prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00-22:00;
 2. zaplecze techniczne budowy, na którym parkowany będzie sprzęt budowlany, zabezpieczyć przed przedostawaniem się substancji ropopochodnych do wód i gruntu;
 3. odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, powstałe w czasie prac budowlanych, segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty;
 4. po zakończeniu prac budowlanych teren uporządkować;
 5. dowóz i wywóz odpadów złomu realizować wyłącznie przy użyciu wyznaczonych dróg oraz przez bramę wjazdową;
 6. teren punktu zbierania odpadów, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych ogrodzić ogrodzeniem trwałym;
 7. wszystkie dowożone i wywożone odpady poddawać każdorazowo ważeniu;
 8. odpady złomu należy segregować i składować w kontenerach ustawionych na utwardzonym placu, a po ich napełnieniu przekazywać uprawnionym odbiorcom;
 9. metale kolorowe gromadzić w pojemnikach posadowionych wewnątrz magazynu, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania;
 10. surowce wtórne, takie jak: folie po sianokiszonce, nawozach, folie transparentne i kolorowe, worki big bag, sznurki i makulatura segregować, zbelować w belownicy i składować w hali magazynu; w postaci zbelowanych paczek oddawać odbiorcom;
 11. odpady niebezpieczne, takie jak akumulatory przechowywać do 3 miesięcy w specjalnych pojemnikach i w całości przekazywać do demontażu odpowiednim jednostkom;
 12. wszystkie skupowane odpady, z wyjątkiem złomu, składować w zamkniętej hali ze szczelną, betonową posadzką;
 13. wszystkie powstałe i zebrane odpady przekazywać wyłącznie uprawnionym jednostkom, posiadającym wymagane przepisami ustawy o odpadach zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami;
 14. prowadzić regularne przeglądy techniczne urządzeń pracujących na terenie inwestycji;
 15. wodę na potrzeby socjalno-bytowe zatrudnionych pracowników pobierać z lokalnej sieci wodociągowej;
 16. ścieki bytowe, pochodzące z pomieszczeń socjalnych, odprowadzać do lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej,
 17. teren przedsięwzięcia utrzymywać w porządku i czystości.

 3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

 1. punkt skupu złomu, metali kolorowych oraz surowców wtórnych zlokalizować na działce nr 192/254 w miejscowości Ruciane-Nida w istniejących obiektach budowlanych;
 2. posadowienie na terenie utwardzonego placu dwóch kontenerów złomowych o pojemności ok. 24 m3;
 3. montaż wagi o skali ważenia do 3 Mg;
 4. ogrodzenie terenu inwestycji i wyposażenie go w zamykaną bramę wjazdową.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.           

Tego typu inwestycje nie są zaliczane do stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowych.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie zachodzi obawa transgranicznego oddziaływania na środowisko.

II. Nie stwierdzam konieczności:

1. utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Nie zachodzi potrzeba ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania na terenie otaczającym omawianą inwestycję.

2. wykonania kompensacji przyrodniczej.

Nie zachodzi konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej.

III. Nie nakładam na Pana Dawida Borek, ul. Dybówek II/7, 12-220 Ruciane-Nida obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

IV.   Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do decyzji.

Uzasadnienie

Pan Dawid Borek, ul. Dybówek II/7, 12-220 Ruciane-Nida w dniu 17.02.2014 r. wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z wnioskiem z dnia 13.02.2014 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na otwarciu skupu złomu i metali kolorowych oraz skupu surowców wtórnych takich jak: folia po sianokiszonkach, worków po nawozach (big bag), makulatura, folia kolorowa, folia transparentna, na działce nr 192/254 w obrębie Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida.

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida pismem znak: PNO.6220.4.2014 z dnia 24 lutego 2014 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie sprawy, jednocześnie zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem znak: WOOŚ.4240.61.2014.MGu.1 z dnia 28 lutego 2014 r. (data wpływu: 03.03.2014 r.) zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida o uzupełnienie przesłanej dokumentacji o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub o informację o jego braku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu pismem znak: ZNS.9083.6.2014 r. z dnia 28.02.2014 r. (data wpływu: 03.03.2014 r.) wezwał tut. organ o udzielenie informacji czy teren inwestycji objęty jest aktualnie obowiązującymi ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida w związku z powyższymi zapytaniami pismem znak: PNO.6220.4.2014 z dnia 4 marca 2014 r. poinformował Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, iż teren inwestycji nie jest objęty aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu opinią sanitarną znak: ZNS.9083.6.2014 z dnia 06.03.2014 r. (data wpływu: 10.03.2014 r.) stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Uzasadnił to, iż wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko należy do zadań państwowej inspekcji sanitarnej w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego – zgodnie z art.3 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Katalog czynności określony dla zapobiegawczego nadzoru sanitarnego ma charakter otwarty i mieszczą się w nim zadania wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami). Planowane przez inwestora zamierzenie stanowi przedsięwzięcie zakwalifikowane do § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). Przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla tego rodzaju przedsięwzięcia może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami) organem właściwym do wydania opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia tejże oceny jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Celem zamierzenia jest utworzenie skupu złomu i metali kolorowych oraz skupu surowców wtórnych takich jak: folia po sianokiszonkach, worków po nawozach (big bag), makulatura, folia kolorowa, folia transparentna, na działce nr 192/254 w obrębie Ruciane-Nida. Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia, złom będzie składowany w kontenerach i po napełnieniu wywożony do odbiorcy. W przypadku metali kolorowych, skup będzie prowadzony w przygotowanym pomieszczeniu. Metale kolorowe będą segregowane do małych pojemników i wywożone okresowo do odbiorcy. Folia po sianokiszonce, folia transparentna, worki big- bag po przeprowadzonej segregacji będą poddane belowaniu, następnie składowane na hali. Przewidywana ilość skupu złomu- 15 ton miesięcznie, folie po sianokiszonce i pozostałe odpady ok. 40 ton miesięcznie. Składowanie surowców wtórnych z wyjątkiem złomu odbywać się będzie w zamkniętej hali, celem zminimalizowania ryzyka zanieczyszczenia gleby. Jak wynika z załączonej mapy najbliższa zabudowa mieszkalna oddalona jest ok. 110 m od terenu inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem znak: WOOŚ.4240.61.2014.MGu.2 z dnia 11 marca 2014 r. (data wpływu: 12.03.2014 r.) wyraził opinię, że:

 1. Dla przedsięwzięcia polegającego na otwarciu skupu złomu i metali kolorowych oraz skupu surowców wtórnych takich jak: folia po sianokiszonce, worki po nawozach (big- bag), makulatura, folia kolorowa, folia transparentna, istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 2. Ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu przedsięwzięcia na Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich, utworzonego Rozporządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13.11.2008 r. nr 151 poz. 2636.

Swoją opinię uzasadnił tym, iż przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działce nr 192/254 w miejscowości Ruciane-Nida, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie. Planowana inwestycja będzie polegała na skupie złomu i metali kolorowych oraz skupie i zbieraniu surowców wtórnych takich jak: folie po sianokiszonce, worki po nawozach, makulatura, folie kolorowe i transparentne. Skup będzie się odbywał z wykorzystaniem istniejących obiektów. Skupowany złom będzie podlegał segregacji, a następnie składowany będzie w kontenerach, które po napełnieniu zostaną wywiezione do odpowiedniego odbiorcy. Skup metali kolorowych odbywał się będzie w przygotowanym pomieszczeniu. Metale będą segregowane do małych pojemników i okresowo wywożone. Folie (po sianokiszonce, nawozach, transparentne, kolorowe, worki big-bag), sznurki i makulaturę Inwestor planuje segregować, zbelować w celownicy i składować na hali. Następnie w postaci paczek będą oddawane do odbioru. Odpady niebezpieczne, jak akumulatory, będą przechowywane w specjalnych pojemnikach i przekazywane w całości bez demontażu do odbiorcy. Składowanie skupionych surowców wtórnych z wyjątkiem złomu, odbywać się będzie w zamkniętej hali, która posiada szczelną, betonową posadzkę. Ponadto Inwestor planuje zainstalować celownicę, a utworzone bele przewozić za pomocą wózka widłowego. Zapotrzebowanie na wodę szacuje się na ok. 100 l/dobę, a na energię elektryczną na ok. 60 kW w ciągu miesiąca. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej, a wody opadowe do gruntu. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich, na którym obowiązują liczne zakazy, wymienione w Rozporządzeniu nr 151 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 179, poz. 2636), m. in. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zapisy ww. rozporządzenia należy analizować łącznie z zapisem art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), zgodnie z którym na obszarze chronionego krajobrazu dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

W związku z powyższym, koniecznym jest wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, poddającego szczegółowej analizie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na wszystkie komponenty środowiska na etapie jego realizacji, eksploatacji (lub użytkowania) oraz likwidacji.

W raporcie oddziaływania na środowisko należy wyszczególnić wszystkie rodzaje odpadów, które będą zbierane i transportowane, z podaniem ich kodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) oraz przedstawić szczegółowy sposób ich magazynowania. Należy również dokonać oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem hałasu, powodowanego przez środki transportu, manewry transportowe i przeładunkowe na terenie zakładu, związane z ruchem pojazdów oraz przywozem odpadów, ich załadunkiem, rozładunkiem i wywozem. Raport powinien zatem przedstawiać dokładną analizę wielkości i zasięgu rozprzestrzeniania się hałasu. W dokumencie należy przedstawić sposób odprowadzania i podczyszczania wód opadowych z terenu utwardzonego oraz ocenić wpływu planowanej inwestycji na środowisko gruntowo-wodne. W raporcie należy przeanalizować wystąpienie konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.

Dodatkowo w raporcie należałoby przedstawić następujące informacje:

 1. charakterystyka i sposób zagospodarowania terenów sąsiadujących z działką nr 192/255, przeznaczoną pod inwestycję wraz z podaniem odległości planowanej inwestycji od najbliższej zabudowy mieszkaniowej,
 2. określenie, czy przed rozpoczęciem inwestycji planuje się prace przygotowawcze, które mogą być źródłem powstawania odpadów, ścieków, emisji hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza,
 3. podanie, czy teren, na którym planuje się gromadzić odpady posiada utwardzoną nawierzchnię oraz należy określić, czy przedmiotowy teren będzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych,
 4. podanie ilości i powierzchni występujących na terenie planowanej inwestycji obiektów, a także sposobu ich aktualnego wykorzystania,
 5. podanie planowanej liczby kontenerów przeznaczonych do gromadzenia odpadów oraz ich szacunkowej pojemności,
 6. inwestor planuje również przyjmowanie odpadów niebezpiecznych o kodzie 16 06 01 (baterie i akumulatory ołowiowe). W związku z powyższym, należy przedstawić szczegółowy sposób magazynowania tych odpadów, uwzględniając obowiązki wynikające z rozdziału 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666 ze zm.),
 7. informacji z jaką częstotliwością będą odbierane odpady przez firmę posiadającą odpowiednie do tego uprawnienia,
 8. informacji o ilości i rodzajach wszystkich planowanych do zainstalowania maszyn (belownica, waga, wózek widłowy itp.) oraz miejscu ich zlokalizowania.

Raport oddziaływania na środowisko powinien zawierać opis analizowanych wariantów przedsięwzięcia, w tym wariantu proponowanego do realizacji (z uzasadnieniem jego wyboru), racjonalnego wariantu alternatywnego oraz wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, jak również opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia.

Sporządzony raport umożliwi wykazanie, czy rozwiązania techniczne i technologiczne, zastosowane w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji, pozwolą na dotrzymanie standardów jakości środowiska oraz skuteczną jego ochronę. Raport powinien jednoznacznie określić, czy przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia i uciążliwości dla terenów sąsiadujących z inwestycją, dla wód podziemnych oraz powierzchni ziemi.

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida postanowieniem znak: PNO.6220.4.2014 z dnia 20 marca 2014 roku nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „otwarciu skupu złomu i metali kolorowych oraz skupu surowców wtórnych takich jak: folia po sianokiszonkach, worków po nawozach (big bag), makulatura, folia kolorowa, folia transparentna” na działce nr 192/254 w obrębie Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000 oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami), ze szczególnym uwzględnieniem wpływu przedsięwzięcia na Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich, utworzonego Rozporządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 roku nr 151, poz. 2636. Jednocześnie w tym samym dniu postanowieniem znak: PNO.6220.4.2014 Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida postanowił zawiesić postępowanie w przedmiocie sprawy do czasu opracowania raportu oddziaływania na środowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida postanowieniem znak: IGK.6220.4.2014 z dnia 16 czerwca 2015 r. postanowił podjąć postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „otwarciu skupu złomu i metali kolorowych oraz skupu surowców wtórnych takich jak: folia po sianokiszonkach, worków po nawozach (big- bag), makulatura, folia kolorowa, folia transparentna” na działce nr 192/254 w obrębie Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000, w związku z dostarczeniem przez wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko.

W dniu 19 czerwca 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida pismem znak: IGK.6220.4.2014 zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu z prośbą o wydanie opinii dla przedmiotowej inwestycji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu opinią sanitarną z dnia 26 czerwca 2015 roku znak: ZNS.9083.6.2014 wyraził pozytywną opinię w zakresie sanitarno-higienicznych i zdrowotnych w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na „otwarciu skupu złomu i metali kolorowych oraz skupu surowców wtórnych takich jak: folia po sianokiszonkach, worków po nawozach (big bag), makulatura, folia kolorowa, folia transparentna, na działce nr 192/254 w obrębie Ruciane-Nida”, i określił następujące warunki realizacji:

 1. Prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godzinach od 600 do 2200).
 2. Prace budowlane w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej przeprowadzić możliwie w jak najkrótszym czasie.
 3. Uregulować stan formalno – prawny w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków na etapie przed oddaniem do użytkowania przedsięwzięcia.
 4. Zapewnić skuteczność działania wszystkich urządzeń i rozwiązań technicznych, aby ewentualne uciążliwości mieściły się w granicach terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny.
 5. Zapewnić utwardzenie stanowisk postojowych i dróg dojazdowych (dla pojazdów dowożących materiał do skupu), a także miejsca bazowania lub stacjonarnej pracy maszyn budowlanych, poprzez ułożenie pod warstwą betonu nieprzepuszczalnej folii chroniącej przed przedostaniem się niekontrolowanych wycieków z wyżej wymienionych środków transportu do środowiska gruntowo-wodnego.
 6. Wskazane jest wprowadzenie zieleni izolującej w postaci trwałych nasadzeń wokół projektowanego skupu.
 7. Charakter inwestycji nie może pogorszyć standardów jakości środowiska i stwarzać uciążliwości dla ludzi przebywających w sąsiedztwie planowanej instalacji.
 8. Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami na etapie realizacji, eksploatacji i potencjalnej likwidacji przedsięwzięcia.

Swoją opinię uzasadnił tym, iż wydanie opinii w sprawie realizacji przedmiotowej inwestycji w zakresie wymagań sanitarno-higienicznych i zdrowotnych należy do zadań państwowej inspekcji sanitarnej w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego – zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.). Katalog czynności określony dla zapobiegawczego nadzoru sanitarnego ma charakter otwarty i mieszczą się w nim działania wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.).

Planowane przez inwestora zamierzenie stanowi przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr. 213 poz. 1397). Zatem przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu.

Celem zamierzenia jest utworzenie skupu złomu i metali kolorowych oraz skupu surowców wtórnych takich jak: folia po sianokiszonkach, worków po nawozach (big- bag), makulatura, folia kolorowa, folia transparentna, na działce nr 192/254 w obrębie Ruciane-Nida. Jak wynika z przedłożonego raportu, złom będzie składowany w kontenerach i po napełnieniu wywożony do odbiorcy. W przypadku metali kolorowych, skup będzie prowadzony w przygotowanym pomieszczeniu. Metale kolorowe będą segregowane do małych pojemników i wywożone okresowo do odbiorcy. Folia po sianokiszonce, folia transparentna, worki big-bag po przeprowadzonej segregacji będą poddane belowaniu, następnie składowane na hali. Przewidywana ilość skupu złomu-15 ton miesięcznie, folie po sianokiszonce i pozostałe odpady ok. 40 ton miesięcznie. Składowanie surowców wtórnych z wyjątkiem złomu odbywać się będzie w zamkniętej hali, celem zminimalizowani ryzyka zanieczyszczenia gleby. W ramach funkcjonowania przedsięwzięcia wykorzystane zostaną istniejące budynki, nie przewiduje się budowy nowych. Najbliższa zabudowa mieszkalna oddalona jest ok. 100m od terenu inwestycji.

Przedsięwzięcie będzie źródłem emisji hałasu do środowiska, na etapie eksploatacji. Jak wynika z „Raportu…” w wyniku przeprowadzonej analizy pod kątem rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku, inwestycja nie powinna powodować przekroczeń dopuszczalnych norm dla terenów mieszkalnych. Stwierdzono również, że warunki funkcjonowania przedsięwzięcia, nie będą stanowiły zagrożenia dla środowiska i ludzi, istotnego z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa tj. zrealizowane zgodnie z warunkami raportu i projektu budowlanego. Wykazano również, że zarówno docelowe warunki funkcjonowania instalacji, jak i projektowany proces inwestycyjny nie naruszą interesu osób trzecich, nie powinny spowodować uzasadnionych kolizji społecznych oraz nie będą wymagały ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania w otoczeniu przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu wyraża opinię, że przedmiotowa inwestycja polegająca na „otwarciu skupu złomu i metali kolorowych oraz skupu surowców wtórnych takich jak: folia po sianokiszonkach, worków po nawozach (big bag), makulatura, folia kolorowa, folia transparentna, na działce nr 192/254 w obrębie Ruciane-Nida” – przy spełnieniu warunków określonych w niniejszej opinii - nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Jednocześnie należy nadmienić, że organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej opiniuje planowane przedsięwzięcie wyłącznie pod względem higienicznym i zdrowotnym. Natomiast nie ma kompetencji do ustalania jego usytuowania.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem znak: WOOŚ.4242.61.2015.MGu.1 z dnia 8 lipca 2015 r. (data wpływu: 10.07.2015 r.) w związku z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 19 czerwca 2015 r. znak: IGK.6220.4.2014 o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia w przedmiocie sprawy wezwał Inwestora o uzupełnienie przedłożonego wniosku wraz z wnioskiem raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem znak: WOOŚ.4242.61.2015.MGu.3 z dnia 26 stycznia 2016 r. postanowił uzgodnić realizację przedsięwzięcia, polegającego na otwarciu skupu złomu i metali kolorowych oraz skupu surowców wtórnych takich jak: folia po sianokiszonce, worki po nawozach (big bag), makulatura, folia kolorowa, folia transparentna, na działce nr 192/254 w obrębie Ruciane-Nida, w gminie Ruciane-Nida oraz określił następujące warunki:

1. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

 1. w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace związane z realizacją inwestycji prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00-22:00;
 2. zaplecze techniczne budowy, na którym parkowany będzie sprzęt budowlany, zabezpieczyć przed przedostawaniem się substancji ropopochodnych do wód i gruntu;
 3. odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, powstałe w czasie prac budowlanych, segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty;
 4. po zakończeniu prac budowlanych teren uporządkować;
 5. dowóz i wywóz odpadów złomu realizować wyłącznie przy użyciu wyznaczonych dróg oraz przez bramę wjazdową;
 6. teren punktu zbierania odpadów, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i ogrodzić ogrodzeniem trwałym;
 7. wszystkie dowożone i wywożone odpady poddawać każdorazowo ważeniu;
 8. odpady złomu należy segregować i składować w kontenerach ustawionych na utwardzonym placu, a po ich napełnieniu przekazywać uprawnionym odbiorcom;
 9. metale kolorowe gromadzić w pojemnikach posadowionych wewnątrz magazynu, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania;
 10. surowce wtórne, takie jak: folie po sianokiszonce, nawozach, folie transparentne i kolorowe, worki big bag, sznurki i makulatura segregować, zbelować w celownicy i składować w hali magazynu; w postaci zbelowanych paczek oddawać odbiorcom;
 11. odpady niebezpieczne, takie jak akumulatory przechowywać do 3 miesięcy w specjalnych pojemnikach i w całości przekazywać do demontażu odpowiednim jednostkom;
 12. wszystkie skupowane odpady, z wyjątkiem złomu, składować w zamkniętej hali ze szczelną, betonową posadzką;
 13. wszystkie powstałe i zebrane odpady przekazywać wyłącznie uprawnionym jednostkom, posiadającym wymagane przepisami ustawy o odpadach zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami;
 14. prowadzić regularne przeglądy techniczne urządzeń pracujących na terenie inwestycji;
 15. wodę na potrzeby socjalno-bytowe zatrudnionych pracowników pobierać z lokalnej sieci wodociągowej;
 16. ścieki bytowe, pochodzące z pomieszczeń socjalnych, odprowadzać do lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej,
 17. teren przedsięwzięcia utrzymywać w porządku i czystości.

W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

 1. punkt skupu złomu, metali kolorowych oraz surowców wtórnych zlokalizować na działce nr 192/254 w miejscowości Ruciane-Nida w istniejących obiektach budowlanych;
 2. posadowienie na terenie utwardzonego placu dwóch kontenerów złomowych o pojemności ok. 24 m3;
 3. montaż wagi o skali ważenia do 3 Mg;
 4. ogrodzenie terenu inwestycji i wyposażenie go w zamykaną bramę wjazdową.

1. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdza się konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uzasadniając swoją opinię tym, iż przedmiotowa inwestycja, polegająca na otwarciu skupu złomu i metali kolorowych oraz skupu surowców wtórnych, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (punkty do zbierania lub przeładunku złomu).

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do wydania której organem właściwym, w myśl art. 75 ust.1 pkt 4 cytowanej powyżej ustawy, jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, tj. w przedmiotowym przypadku Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

W związku z powyższym, inwestor – Pan Dawid Borek z Rucianego-Nidy, wystąpił z wnioskiem z dnia 13 lutego 2014 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W toku prowadzonego postępowania oraz zgodnie z art. 77 ust. 1 ww. ustawy Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, z wnioskiem z dnia 19 czerwca 2015 r., znak: IGK.6220.4.2014, o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Do wniosku dołączono raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia opracowany przez dr Jerzego Kruszelnickiego.

Tutejszy organ wezwał inwestora do uzupełnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pismem z dnia 8 lipca 2015 r., znak: WOOŚ.4242.61.2015.MGu.1. Odpowiedź na powyższe wezwanie wpłynęła do tutejszego urzędu dnia 15 stycznia 2016 r., co pozwoliło na zajęcie właściwego stanowiska.

Przedmiotowa inwestycja, związana z uruchomieniem punktu zbierania odpadów, planowana jest na terenie działki nr 192/254, położonej w obrębie Ruciane Nida, gmina Ruciane-Nida, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie. Powierzchnia ww. działki wynosi 13,51 arów. Na przedmiotowym terenie nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie na działce pod planowany skup złomu istnieją obiekty budowlane(budynek magazynowy, budynek gospodarczy i socjalny), które Inwestor zamierza wykorzystać do prowadzenia działalności. Działka nr 192/254 od strony zachodniej sąsiaduje z terenami zadrzewionymi i zakrzewionymi, zaś pozostałe bezpośrednie sąsiedztwo tworzą drogi o utwardzonej nawierzchni.

W ramach realizacji planowane jest otwarcie skupu złomu, metali kolorowych oraz skupu surowców wtórnych, takich jak: folia po sianokiszonce, worki po nawozach, makulatura, folia kolorowa i folia transparentna. Powyższy skup odbywał się będzie z wykorzystaniem istniejących budynków, które będą służyły jako magazyn do składowania surowców oraz pomieszczenie socjalne dla pracowników. Powierzchnia magazynu wynosi 371 m2, przylegający do niego budynek gospodarczy ma powierzchnię ok. 80 m2, zaś budynek o funkcji biurowej i socjalnej, zlokalizowany w pobliżu wjazdu zajmuje powierzchnię ok. 60 m2. Pozostała część działki będzie wykorzystywana do przetrzymywania surowców sprasowanych przed ich odbiorem oraz jako plac manewrowy dla wózka widłowego. Utwardzony plac w obrębie działki pod inwestycję ma powierzchnię ok. 460 m2. Z uwagi na brak fazy budowy, nie będą wykonywane żadne prace budowlane i ziemne takie jak: niwelacja terenu, wykonywanie wykopów czy wylewanie ław fundamentowych. Nie będzie także wykorzystywany ciężki sprzęt budowalny jak: koparko-spycharki, betoniarki czy samochody ciężarowe. Realizacja inwestycji będzie ograniczona jedynie do prostych prac montażowych przy użyciu dźwigu na podwoziu samochodowym.

Przewiduje się skupowanie złomu w ilości ok. 15 ton na miesiąc, który będzie podlegał segregacji, a następnie składowany będzie w kontenerach, które po napełnieniu zostaną odwiezione do uprawnionego odbiorcy. Skupowane metale kolorowe, w ilości ok. 2-3 ton/miesiąc, będą segregowane, gromadzone w małych pojemnikach posadowionych w przygotowanym pomieszczeniu i okresowo wywożone. Surowce wtórne, takie jak: folie po sianokiszonce, nawozach, folie transparentne i kolorowe, worki big bag, sznurki i makulatura (w ilości ok. 60 ton/ miesiąc), planuje się segregować, zbelować w belownicy i składować w hali magazynu. Następnie w postaci zbelowanych paczek będą oddawane odbiorcom. Odpady niebezpieczne, takie jak akumulatory będą krótkoterminowo (do 3 miesięcy) przechowywane w specjalnych pojemnikach i w całości przekazywane do demontażu odpowiednim jednostkom. Wszystkie skupowane odpady, z wyjątkiem złomu, będą składowane w zamkniętej hali, która posiada szczelną, betonową posadzkę. Inwestor dodatkowo planuje zainstalować belownicę oraz wstawić wózek widłowy, który będzie przewoził utworzone bele. Przewiduje się ustawienie na placu dwóch kontenerów o poj. 24 m3 służących do magazynowania drobniejszego złomu. Ponadto, przed budynkiem magazynu, Inwestor zamierza ustawić jedną wagę elektroniczną z zakresem pomiaru do 3 ton.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923) odpady, które będą powstawały na terenie skupu w związku z prowadzoną działalnością to:

- odpady niebezpieczne:

 • 15 02 02 sorbenty, materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB);
 • 16 02 13 zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy.

Odpady te będą magazynowane w szczelnych pojemnikach z tworzyw sztucznych wewnątrz hali magazynowej.

- odpady inne niż niebezpieczne:

 • 15 01 01 opakowania z papieru i tektury;
 • 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych;
 • 15 02 03 sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne.

Odpady te będą magazynowane w zamkniętych pojemnikach z tworzyw sztucznych zarówno

w hali magazynowej jak i na placu. Tworzywa sztuczne (worki, folie) po sprasowaniu lub zgnieceniu będą przechowywane w formie zbelowanej lub w metalowych koszach.

 • 16 01 17 metale żelazne;
 • 16 01 18 metale nieżelazne;
 • 17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;
 • 17 04 05 żelazo i stal.

Odpady te będą magazynowane w boksach na utwardzonym placu.

Ponadto, odbierane i gromadzone na terenie skupu będą odpady 16 06 01 baterie i akumulatory ołowiowe. Odpady te będą krótkoterminowo (do 3 miesięcy) przechowywane w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach i przekazywane bez demontażu do odbiorcy końcowego. Magazynowanie zużytych akumulatorów będzie się odbywało w hali magazynowej o utwardzonym podłożu. Pojemniki do przechowywania akumulatorów będą wykonane z materiałów nieprzewodzących prądu, odpornych na działanie substancji zawartych w akumulatorach lub bateriach, a także na działanie warunków atmosferycznych.

Na etapie eksploatacji skupu woda zużywana będzie jedynie na cele socjalno-bytowe i pobierana będzie z wodociągu miejskiego. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe i roztopowe będą rozsądzane na nieutwardzonej części działki Inwestora. Na terenie obiektu nie będą przebywały na stałe maszyny robocze i samochody ciężarowe, nie będą również wyznaczone miejsca parkingowe na ww. pojazdy. Środki transportu i maszyny rolnicze będą przebywały na terenie skupu jedynie podczas dostawy i odbioru surowców. Taki stan ograniczy ryzyko zanieczyszczenia podłoża wyciekami paliw i olejów. Na potrzeby skupu złomu będzie pobierana energia elektryczna w ilości ok. 60 – 150 kW w ciągu miesiąca. Nie będzie zapotrzebowania na energię cieplną. Skup będzie czynny w porze dziennej w godzinach od 7.00 do 18.00. Funkcjonowanie przedmiotowej inwestycji wpływać będzie na kształtowanie klimatu akustycznego w otoczeniu. Źródłami hałasu będzie transport samochodowy wykorzystywany do dostawy odpadów, odbioru zgromadzonych odpadów, załadunku i rozładunku surowców, praca wózka widłowego i belownicy. Najbliższe tereny chronione akustycznie zlokalizowane są w odległości ok. 95 m na północ od terenu inwestycji i są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przewiduje się, iż po terenie punktu skupu przemieszczać się będzie średnio jeden pojazd ciężarowy w ciągu 10-14 dni. W raporcie oddziaływania na środowisko przeprowadzono analizę rozprzestrzeniania się hałasu w otoczeniu inwestycji, na podstawie której określono zasięg oddziaływania uciążliwości hałasowych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że poziom hałasu w granicach działki Inwestora będzie kształtował się na poziomie 35-55 dB, zaś na terenach chronionych, tj. przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej, hałas emitowany z terenu inwestycji w porze dnia nie będzie przekraczał dopuszczalnej wartości określonej przepisami prawa, tj. 50 dB. Przedmiotowa inwestycja nie będzie funkcjonować w porze nocy. Inwestor zobowiązuje się prowadzić regularne przeglądy techniczne urządzeń pracujących na terenie inwestycji, w celu wyeliminowania z pracy wyeksploatowanych pojazdów samochodowych, wózka widłowego czy belownicy i prasy.

Planowana inwestycja nie będzie powodować uciążliwości dla środowiska w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Na terenie inwestycji nie przewiduje się montażu i eksploatacji maszyn, które powodowałyby wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Emisję niezorganizowaną będą powodować głównie środki transportu, tj. pojazdy dowożące i odbierające odpady złomu.

Powierzchnia planowana do zalesienia położona jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich,na którym obowiązują liczne zakazy, wymienione w Rozporządzeniu nr 151 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 179, poz. 2636). Zamierzenie znajduje się także w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Puszcza Piska (PLB 280008).

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie naruszała zapisów ww. rozporządzenia. Przewidywane uciążliwości wynikające z realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia będą ograniczone jedynie do terenu stanowiącego własność inwestora, nie zachodzi więc prawdopodobieństwo znaczącego oddziaływania na gatunki i siedliska, dla ochrony których wyznaczony został ww. obszar Natura 2000 oraz nie będzie wpływać na jego integralność, jak również na walory przyrodnicze i krajobrazowe, dla których powołany został ww. Obszar Chronionego Krajobrazu. Ponadto inwestycja będzie zlokalizowana na terenie osiedla miejskiego, przy ruchliwej obwodnicy Nidy oraz eksploatowana w istniejących budynkach, zatem nie przewiduje się negatywnego wpływu na gatunki chronione oraz ich siedliska.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549). Znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych Nr JCWPd:33, region wodny Środkowej Wisły. Stan jednolitej części wód podziemnych został określony jako dobry, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jako niezagrożona. Planowana inwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie Nidka (Wigrynia) do wpływu do jez. Bełdany z jez. Nidzkie, Jaśkowo, Wiartel i dopływami (kod: PLRW20002526434), dla której stan oceniono jako zły i występuje zagrożenie nieosiągnięcia celów środowiskowych. Dla opisywanej części wód wyznaczono derogacje czasowe z przesunięciem terminu osiągnięcia celu z powodu warunków naturalnych oraz planowanych inwestycji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.

Inwestycja nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych i nie będzie w sposób negatywny oddziaływała na wody powierzchniowe, zatem nie przyczyni się do zmian obecnie występującego stanu ekologicznego ww. jednolitych części wód.

Ze względu na oddalenie przedmiotowej inwestycji od granic państw sąsiednich przedsięwzięcie nie będzie wymagało przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na fakt, że posiadane na etapie niniejszego uzgodnienia informacje na temat przedsięwzięcia pozwalają wystarczająco ocenić jego wpływ na środowisko, realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnych skutków dla obszarów Natura 2000 i innych form ochrony przyrody, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, po przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 77 ust. 5 ustawyz dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku…, stwierdził że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że przy należytym wypełnieniu warunków wymienionych w sentencji, planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida pismem znak: IGK.6220.4.2014 z dnia1 lutego 2016 r. podał do publicznej wiadomości, iż ustalił 21 dniowy termin na zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków. W wyznaczonym terminie strony nie wniosły uwag i wniosków.

W dniu 3 marca 2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida pismem znak: IGK.6220.4.2016 r. zgodnie z dyspozycja art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadomił strony, iż mogą zapoznać się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym oraz zgłosić uwagi i wnioski przed wydaniem decyzji, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego wezwania. W wyznaczonym terminie strony nie wniosły uwag i wniosków.

Uwzględniając brak znaczącego wpływu inwestycji na środowisko i obszar Natura 2000 określono środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym postanowiono orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wniosku o pozwolenie na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Pan Dawid Borek, ul. Dybówek II/7, 12-220 Ruciane-Nida

2. Strony postępowania – obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa

3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

3. Starostwo Powiatowe w Piszu Wydział Ochrony Środowiska

 

 

Załącznik Nr 1 do decyzji nr IGK.6220.4.2014 o uwarunkowaniach środowiskowych z dnia 25 marca 2016 roku

Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 192/254 w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, powiat piski.

Planowana inwestycja będzie polegała na skupie złomu i metali kolorowych oraz skupie i zbieraniu surowców wtórnych takich jak: folie po sianokiszonce, worki po nawozach, makulatura, folie kolorowe i transparentne. Skup będzie się odbywał z wykorzystaniem istniejących obiektów. Skupowany złom będzie podlegał segregacji, a następnie składowany będzie w kontenerach, które po napełnieniu zostaną wywiezione do odpowiedniego odbiorcy. Skup metali kolorowych odbywał się będzie w przygotowanym pomieszczeniu. Metale będą segregowane do małych pojemników i okresowo wywożone. Folie (po sianokiszonce, nawozach, transparentne, kolorowe, worki big-bag), sznurki i makulaturę Inwestor planuje segregować, zbelować w celownicy i składować na hali. Następnie w postaci paczek będą oddawane do odbioru. Odpady niebezpieczne, jak akumulatory, będą przechowywane w specjalnych pojemnikach i przekazywane w całości bez demontażu do odbiorcy. Składowanie skupionych surowców wtórnych z wyjątkiem złomu, odbywać się będzie w zamkniętej hali, która posiada szczelną, betonową posadzkę. Ponadto Inwestor planuje zainstalować belownicę, a utworzone bele przewozić za pomocą wózka widłowego. Zapotrzebowanie na wodę szacuje się na ok. 100 l/dobę, a na energię elektryczną na ok. 60 kW w ciągu miesiąca. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej, a wody opadowe

W ramach funkcjonowania przedsięwzięcia wykorzystane zostaną istniejące budynki, nie przewiduje się budowy nowych. Najbliższa zabudowa mieszkalna oddalona jest ok. 100m od terenu inwestycji.

Data powstania: piątek, 25 mar 2016 09:55
Data opublikowania: piątek, 25 mar 2016 13:27
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 kwi 2016 09:34
Opublikował(a): Piotr Jankiewicz
Zaakceptował(a): Piotr Jankiewicz
Artykuł był czytany: 3856 razy