BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

IGK.6840.35.2015                                                                   Ruciane-Nida, dnia 30.03.2016 r.

 

Ogłoszenie publicznego przetargu ustnego ograniczonego

           

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, ujawnionej w księdze wieczystej nr KW OL1P00013221/3, zgodnie z rejestrem gruntów działka gruntu opisana jest jako Bi inne budowlane. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, stanowi własność Gminy Ruciane-Nida, niżej wymieniona:

 

a)      działka ozn. nr geod.33/10, o pow. 1657 m2, położonej w obr. geod. Iznota,                 

            cena wywoławcza netto   230 700,00 zł, wadium 25 000,00 zł.

           

Publiczny przetarg ustny ograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 5 maja 2016 r., o godzinie 9.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, ul. Al. Wczasów 4.

1. Przetarg na zbycie nieruchomości ogranicza się do: właścicieli działki nr 33/57, obr. geod. Iznota, gm. Ruciane-Nida, działki 33/58, obr. geod. Iznota, gm. Ruciane-Nida oraz właściciela działki nr 33/60, obr. geod. Iznota, gm. Ruciane-Nida.

  1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2016 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 29 kwietnia 2016 r. włącznie (pokój nr 3 w tut. UMiG).
  2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
  3. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.

5. Koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

  1. Przedmiotowa nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy zawartą do dnia 23 czerwca 2023 roku.
  2. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
  3. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
  4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .

10. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 3, tel. 0/87/4254454, fax 0/87/4254456.

 

Podano do publicznej wiadomości:

Od dnia 30.03.2016 r.

Do dnia 29.04.2016 r.

Data powstania: środa, 30 mar 2016 12:01
Data opublikowania: środa, 30 mar 2016 12:20
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 kwi 2016 08:49
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1548 razy