BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

IGK.6840.5.2016                                                                                                                      Ruciane-Nida, dnia 06.05.2016 r.

IGK.6840.6.2016

IGK.6840.7.2016

IGK.6840.8.2016

IGK.6840.9.2016

 

Ogłoszenie I publicznego przetargu nieograniczonego

           

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 roku, poz. 518 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, ujawnionych w Księdze wieczystej OL1P/00029403/8, niżej wymienionych:

 

Numer     działki

Pow.w   m2

Udział w nieruchomości wspólnej – dz. nr 227/32 o pow. 821m2

Obręb      położenia

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza netto

Wadium

227/53

18

1/32

Ruciane-Nida

Nieruchomości nie zabudowane położone przy ul. 11 Listopada. Na przedmiotowe nieruchomości zostały wydane warunki zabudowy – budowa budynków garażowych w zabudowie szeregowej.

5 658,00 zł

600,00 zł

227/54

18

1/32

Ruciane-Nida

5 658,00 zł

600,00 zł

227/55

18

1/32

Ruciane-Nida

5 658,00 zł

600,00 zł

227/56

18

1/32

Ruciane-Nida

5 658,00 zł

600,00 zł

227/57

18

1/32

Ruciane-Nida

5 658,00 zł

600,00 zł

 

I publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 16 czerwca 2016 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida ul. Al. Wczasów 4.

  1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2016 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 10 czerwca 2016 r. włącznie (pokój nr 3 w tut. UMiG).
  2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
  3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
  4. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
  5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .

7. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 3, tel. 0/87/4254454, fax 0/87/4254456.

Podano do publicznej wiadomości: od dnia 06 maja 2016r. do dnia 10 czerwca 2016r.

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 6 maj 2016 08:15
Data opublikowania: piątek, 6 maj 2016 08:58
Data przejścia do archiwum: wtorek, 14 cze 2016 08:45
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1547 razy