BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej

IGK.6220.1.1.2015.2016

Zgodnie z art. 73 ust. 1 w związku z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016, poz. 353) Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia, że w dniu 9 maja 2016 r. wpłynął wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, dotyczący zmiany wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak PNO.6220.1.2015 z dnia 18 marca 2015 roku dla zamierzenia polegającego na „budowie śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, drogi dojazdowej, węgorni oraz ujęcia wody dla wylęgarni ryb” zlokalizowanego na działkach nr 3033/7, 3033/9, 389/1, 389/2, 59/1, 58, 34/10, 34/9, 34/7 położonych w obrębie Ruciane-Nida oraz na działce nr 42/5 położonej w obrębie Iznota. Inwestorem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zmiana decyzji polegać będzie na dodaniu działki nr 3033/6 obręb Ruciane-Nida, na której zlokalizowany będzie przewód odwodnienia mostu wraz z separatorem węglowodorów ropopochodnych (podczyszczający wody opadowe z mostu) oraz fragment chodnika stanowiącego element pasa drogowego.

 

Wniosek oraz karta informacyjna znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4.

Jednocześnie Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida uprzejmie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu liczba stron przekracza 20, wobec powyższego ich zawiadomienie odbywa się z zastosowaniem art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

 

Data powstania: wtorek, 10 maj 2016 13:58
Data opublikowania: wtorek, 10 maj 2016 14:07
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 maj 2016 09:35
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1584 razy