BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

IGK.6220.1.1.2015.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony postępowania, iż działając na podstawie art. 106 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016, poz. 353) a także § 3 ust. 1 pkt. 66 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) zwracił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu z prośbą o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zmiany wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak PNO.6220.1.2015 z dnia 18 marca 2015 roku dla zamierzenia polegającego na „budowie śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, drogi dojazdowej, węgorni oraz ujęcia wody dla wylęgarni ryb” zlokalizowanego na działkach nr 3033/7, 3033/9, 389/1, 389/2, 59/1, 58, 34/10, 34/9, 34/7 położonych w obrębie Ruciane-Nida oraz na działce nr 42/5 położonej w obrębie Iznota. Inwestorem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zmiana decyzji polegać będzie na dodaniu działki nr 3033/6 obręb Ruciane-Nida, na której zlokalizowany będzie przewód odwodnienia mostu wraz z separatorem węglowodorów ropopochodnych (podczyszczający wody opadowe z mostu) oraz fragment chodnika stanowiącego element pasa drogowego.

Data powstania: wtorek, 10 maj 2016 14:02
Data opublikowania: wtorek, 10 maj 2016 14:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 maj 2016 09:35
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1316 razy