BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OPŁATA KLIMATYCZNA

Informacje dla inkasentów opłaty miejscowej.

 

INFORMACJA DLA INKASENTÓW OPŁATY MIEJSCOWEJ

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida informuje, że osoby które pełniły funkcję inkasentów opłaty miejscowej oraz spełniły warunki rzetelnego naliczenia, poboru i rozliczenia pobranych kwot opłaty miejscowej mają możliwość bezpłatnego skorzystania ze strony internetowej www.ruciane-nida.pl w celu umieszczenia na niej oferty swojej działalności wraz z opisem i zdjęciami.

 

Z racji tego, że Gmina Ruciane - Nida znajduje się w okresie realizacji postępowania naprawczego (2015 r. – 2016 r.), nie może m.in. ponosić wydatków na promocję. W związku z powyższym możliwości Gminy, w tym zakresie są ograniczone. Planowane jest jednak wykonanie tablic informacyjnych w roku 2017 na których znajdą się informacje dotyczące inkasentów opłaty miejscowej.

 

Tablice informacyjne będą zawierały następujące dane:

 

  • imię, nazwisko/nazwa

  • nr telefonu;

  • strzałka kierunkowa.

 

Zostaną zamontowane na terenie Miasta i Gminy, odpowiednio do lokalizacji Państwa kwater, domów wypoczynkowych, ośrodków wypoczynkowych, obozowisk turystycznych, pól namiotowych, gospodarstw agroturystycznych, domów letniskowych do wynajęcia itp., w których to miejscach była pobierana przez Państwa opłata miejscowa.

 

W tym celu, przy rozliczeniu ostatecznym za rok 2016 poprosimy Państwa
o wypełnienie odpowiedniego oświadczenia, zamiarem sprecyzowania Państwa danych, które będą umieszczone na tablicach informacyjnych.

 

Zapraszam do rzetelnego naliczania, poboru i wpłaty opłaty miejscowej na konto organu podatkowego.

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida informuje, że w dniu 14 grudnia 2015 r. Rada Miejska Ruciane-Nida podjęła uchwałę nr XVI/129/2015 w sprawie opłaty miejscowej, którą wprowadziła opłatę miejscową na terenie naszej Gminy.

Na mocy ww. uchwały wszystkie osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, domy wypoczynkowe, schroniska, porty, obozowiska turystyczne, pola namiotowe, gospodarstwa agroturystyczne, wynajmujące domy letniskowe na terenie Gminy Ruciane – Nida stają się inkasentami opłaty miejscowej.

W myśl art. 9 Ordynacji podatkowej, inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Oznacza to, że sama uchwała – jako akt prawa miejscowego, nakłada na ww. podmioty obowiązek poboru opłaty miejscowej. Przepis stanowi, że inkasent to nie tylko osoba pobierająca podatek i wpłacająca go organowi podatkowemu, ale również osoba odpowiedzialna za pobranie i wpłacenie podatku.

Z powyższego wynika, że inkasent może posługiwać się innymi osobami dla faktycznego wykonywania czynności inkasenta, w tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie do organu podatkowego. Przepis art. 31 Ordynacji podatkowej stanowi, że osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące płatnikami bądź inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby (imię, nazwisko, adres), do których obowiązków będzie należało obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe ich wpłacanie organowi podatkowemu.

Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości odpowiednia:

  1. 20% sumy zainkasowanych opłat w portach i na polach namiotowych;

  2. 10% sumy zainkasowanych opłat w pozostałych miejscach poboru.

 

Inkasenci mają obowiązek odprowadzać opłatę miejscową na rachunek Gminy
w okresach comiesięcznych, w terminie do 5 dnia każdego następnego miesiąca, za miesiąc w którym została pobrana.

 

Opłata miejscowa wynosi 2 zł od jednej osoby fizycznej, za każdą rozpoczętą dobę pobytu osób przebywających na terenie naszej Gminy w celach turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opłaty miejscowej nie pobiera się m.in. od osób niewidomych i ich przewodników, od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych, od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

W związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Ruciane – Nida w sprawie opłaty miejscowej Burmistrz, jako organ wykonawczy wzywa:

  1. do przestrzegania prawa miejscowego poprzez wskazanie osób odpowiedzialnych za rzetelne obliczanie, pobieranie oraz terminowe przekazywanie do tutejszego urzędu kwot opłaty miejscowej (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej);

  2. do pobrania kwitariusza opłaty miejscowej w Urzędzie Miasta i Gminy
    Ruciane – Nida w pokoju nr 13, Nr tel. 87 425 44 50 oraz jego terminowego rozliczania;

 

Dochód uzyskany z tytułu opłaty miejscowej będzie przeznaczany sukcesywnie na polepszenie warunków turystycznych, zakup ławek, śmietników, utrzymanie trawników, rabat kwiatowych oraz realizację nowych inwestycji mających na celu polepszenie warunków turystycznych jak również bytowych naszych mieszkańców.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 12 maj 2016 07:58
Data opublikowania: czwartek, 12 maj 2016 08:01
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 mar 2021 08:01
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 4646 razy