BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie

Postanowienie

                                     Ruciane-Nida, dn. 16 maja 2016 r.

 

Nasz znak :

IGK.6730.12.2016

 

                                                                                        P O S T A N O W I E N I E

 

      Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23), po analizie zaistniałych faktów w postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej nn-0.4 kV o długości około 515 m         w celu zasilenia działki o nr geodezyjnym 17/3. Inwestycja realizowana będzie na działkach      nr 402/8, 441/1, 420/2, 16/2, 27 obręb geodezyjny Ruciane-Nida,  Ruciane-Nida - obszar miejski

 

          p o s t a n a w i a m

 

w z n o w i ć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej nn-0.4 kV o długości około 515 m w celu zasilenia działki o nr geodezyjnym 17/3. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 402/8, 441/1, 420/2, 16/2, 27 obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Ruciane-Nida - obszar miejski

 

 

                                                                                         u z a s a d n i e n i e

 

Wnioskodawca PGE Dystrybucja S.A., w imieniu którego jako pełnomocnik działa             Pan Marek Szmigiel, Instalatorstwo Elektryczne, z/s ul. Kolejowa 14, 12-220 Ruciane-Nida, wniósł o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej nn-0.4 kV o długości około 515 m w celu zasilenia działki o nr geodezyjnym 17/3. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 402/8, 441/1, 420/2, 16/2, 27 obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Ruciane-Nida - obszar miejski. W toku postępowania Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida, zgodnie z art. 98 § 1 k.p.a zawiesił postępowanie na wniosek pełnomocnika inwestora. W dniu 12 maja 2016 r. do tut. Urzędu, wpłynął wniosek pełnomocnika wnioskodawcy o wznowienie postępowania. Zgodnie z       art. 97 § 2 k.p.a gdy ustąpiły przyczyny uzasadniając zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony. 

 

W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępie.

  

   p o u c z e n i e

 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie

 

Otrzymują :

  1. Wnioskodawca
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia
  3. strony postępowania  wg. wykazu geodezyjnego
  4. a/a

 

Sporządziła:
Małgorzata Kaczmarczyk

Tel. (87)-425-44-51

Data powstania: poniedziałek, 16 maj 2016 13:37
Data opublikowania: poniedziałek, 16 maj 2016 13:42
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 cze 2016 09:12
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1462 razy