BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6220.1.1.2015.2016

                                                                                                                                                   Ruciane-Nida, dn. 3 czerwca 2016

 

IGK.6220.1.1.2015.2016

                                              

P O S T A N O W I E N I E

 

    Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 199 z poźn. zm.), a także § 3 ust 1 pkt 66 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz po otrzymaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak WOOŚ.4240.245.2016.MK dnia 18 maja 2016 oraz pisma znak WOOŚ.4240.245.2016.MK.1 z dnia 1 czerwca 2016 roku, jak również opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu znak ZNS.9083.14.2016 z dnia 19 maja 2016 oraz pisma znak ZNS.4083.14.2016 z dnia 30 maja 2016 roku,

 

p o s t a n a w i a m

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany decyzji środowiskowej wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida, znak PNO.6220.1.2015 z dnia 18 marca 2015 roku dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, drogi dojazdowej, węgorni oraz ujęcia wody dla wylęgarni ryb” zlokalizowanego na działkach nr 3033/7, 3033/9, 389/1, 389/2, 59/1, 58, 34/10, 34/9, 34/7 położonych w obrębie Ruciane-Nida oraz na działce nr 42/5 położonej w obrębie Iznota. Zmiana polegać będzie na uzupełnieniu inwestycji o budowę odwodnienia mostu na działce nr 3033/11.

 

u z a s a d n i e n i e

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie wystąpił w dniu 9 maja 2016 roku do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z wnioskiem o zmianę decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, znak PNO.6220.1.2015 z dnia 18 marca 2015 roku dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, drogi dojazdowej, węgorni oraz ujęcia wody dla wylęgarni ryb” zlokalizowanego na działkach nr 3033/7, 3033/9, 389/1, 389/2, 59/1, 58, 34/10, 34/9, 34/7 położonych w obrębie Ruciane-Nida oraz na działce nr 42/5 położonej w obrębie Iznota.

Zmiana polegać będzie na uzupełnieniu inwestycji o budowę odwodnienia mostu na działce nr 3033/11.

Po stwierdzeniu spełnienia wymogów ustawowych wniosek inwestora wraz z stosowną dokumentacją przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, celem wydania opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko. Planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust 1 pkt 66 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.2010.213.1397) należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz na Specjalnym Obszarze Ochrony Ptaków Puszcza Piska (kod obszaru PLB 280008), który został ustanowiony na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z późn. zm) oraz na obszarze mającym specjalne znaczenie dla Wspólnoty „Ostoja Piska” (PLH 280048). Przedsięwzięcie to nie jest bezpośrednio związane z ochroną tych obszarów, ani też nie wynika z tej ochrony, w związku z czym może negatywnie oddziaływać na cele i przedmioty ochrony ww. obszarów Natura 2000 oraz ich integralność.

Przedmiotowa zmiana polegać będzie na uzupełnieniu inwestycji o budowę odwodnienia mostu na działce nr 3033/11. Inwestycja główna zaś polega na budowie śluzy – budowli hydrotechnicznej umożliwiającej żeglugę, będącej elementem śródlądowej drogi wodnej klasy Ia na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Planowana do budowy śluza o nazwie Guzianka II, znajdująca się pomiędzy jeziorami Guzianka Mała i Bełdany, będzie drugą śluzą na szlaku wodnym łączącym ww. jeziora. Inwestycja ma za zadanie rozładować tłok występujący na istniejącej śluzie – Guziance, zwłaszcza w okresie pełnego sezonu żeglarskiego, podczas którego w ciągu dnia przeprawia się w tym miejscu kilkaset jednostek pływających.

Projektowana śluza Guzianka II docelowo wraz z planowanym odwodnieniem mostu, które jest przedmiotem zmiany, realizowana będzie na działkach nr: 58 (jez. Guzianka), 3033/7, 3033/9, 3033/11, 59/1, 34/7, 34/10, 34/9, 389/1, 389/2, w obrębie geod. Ruciane Nida oraz 42/5 (jez. Bełdany) w obrębie geod. Iznota, w gminie Ruciane Nida, w powiecie piskim, w województwie warmińsko-mazurskim.

Na analizowanym terenie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane Nida – Guzianka, zatwierdzonego uchwałą nr XXI/118/2012 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 kwietnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2012 r., poz. 1671).

Etap budowy planowanego przedsięwzięcia będzie obejmował budowę śluzy żeglugowej Guzianka II wraz z konstrukcjami i instalacjami towarzyszącymi, jak: kierownice awanportów, nabrzeża, budynek sterowni, zaplecze śluzy, infrastruktura techniczna. Ponadto, w ramach realizacji inwestycji planuje się budowę nowej węgorni, a także przebudowę mostu na drodze powiatowej Ruciane – Wejsuny. Przewiduje się, że komora śluzy będzie miała następujące parametry: długość użytkowa – 50 m, szerokość – 7,5 m oraz głębokość min. 2 m. Śluza zostanie zlokalizowana na przesmyku pomiędzy Jeziorem Guzianka Mała a Jeziorem Bełdany, gdzie pas lądu między ww. jeziorami stanowi doprowadzenie wody do odłówki węgorzy (tzw. węgorni), nad którym wzniesiony jest most żelbetowy na drodze powiatowej Ruciane - Wejsuny. Awanport dolny znajdzie się w lejkowatej zatoce jeziora Bełdany, do której następuje zrzut wody z odłówki dla węgorzy, a awanport górny wyprowadzony zostanie w głąb jeziora Guzianka Mała, asymetrycznie z odchyleniem na południe. Dojazd do śluzy poprowadzony będzie od ulicy Guzianka (droga powiatowa Ruciane - Wejsuny), po istniejącej, przydrożnej, nieutwardzonej zatoce parkingowej (teren nadleśnictwa). Na ogrodzonym terenie śluzy znajdzie się oprócz nawierzchni drogowych budynek dyżurki i budynek magazynowy. Nabrzeże postojowe
o długości 35 m zaprojektowano po prawej stronie górnej głowy śluzy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie opinią znak WOOŚ.4240.245.2016.MK z dnia 18 maja 2016 roku przesądził o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany decyzji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu pismem znak ZNS.4083.14.2016 z dnia 19 maja 2016 roku stwierdził, iż nie jest zasadnym przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko. W trakcie prowadzonego postępowania dotyczącego zmiany decyzji środowiskowej, dokonano podziału nieruchomości o której dopisanie wnioskowało RZGW. Działka po podziale zamiast numeru 3033/6 będzie posiadała numer 3033/11. Wobec tej zmiany burmistrz ponownie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu z prośbą o wyrażenie stanowiska i ewentualne podtrzymanie opinii dotyczących nowego numeru działki. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem znak WOOŚ.4240.245.2016.MK.1 z dnia 1 czerwca 2016 roku podtrzymał swą opinię o braku konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla zmiany decyzji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu pismem znak ZNS.4083.14.2016 z dnia 30 maja 2016 roku, również podtrzymał swe stanowisku o braku konieczności sporządzenia raportu oddziaływani na środowisko dla zmiany decyzji.

Dokonano wnikliwej analizy dokumentacji, uwzględniając szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w tym rodzaj i charakterystykę,a także skalę oddziaływania przedsięwzięcia ograniczonego lokalnie do miejsca i okresu realizacji inwestycji.

Etap wykonania planowanego przedsięwzięcia wiązał się będzie z emisją hałasu i zanieczyszczeń do środowiska, których źródłem będą samochody, maszyny i urządzenia wykorzystywane przy budowie. Przewiduje się prowadzenie prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej. Oddziaływanie związane z fazą budowy będzie miało charakter lokalny, krótkotrwały i ustąpi niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych.

Odpady powstające podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia gromadzone będą w wyznaczonym miejscu, w sposób selektywny, a następnie przekazywane będą podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

Dostępne wyniki inwentaryzacji ornitologicznych, przeprowadzonych m.in. w 2012 r. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, nie potwierdzają występowania w zasięgu planowanej inwestycji, oraz w obszarze jej bezpośredniego oddziaływania, gatunków ptaków, dla ochrony których wyznaczono OSOP Puszcza Piska, w szczególności związanych z siedliskami wodnymi. Zgodnie z rejestrem stref ochrony gatunków ptaków, prowadzony przez tutejszy Organ, w odległości ponad 2,5 km w kierunku północnym od miejsca inwestycji znajduje się strefa ochronna kani rudej i kani czarnej.

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej z lat 2006 – 2008 wykonanej na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie nie potwierdziły występowania w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji stanowisk i siedlisk gatunków roślin, dla ochrony których wyznaczono obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Piska. Stwierdzono natomiast występowanie siedliska przyrodniczego o kodzie 9170-2, tj. grądu subkontynentalnego oraz bobra europejskiego.

Jeżeli chodzi o wpływ inwestycji na wskazane siedlisko grądowe należy przyjąć, że jej realizacja pozostanie bez wpływu na jego trwałość i integralność. Zgodnie z KIP łączna liczba drzew kolidujących z zamierzeniem i przewidzianych do usunięcia wynosi 150 szt. Podkreślić należy jednak, że są to osobniki znajdujące się zarówno w granicach ww. siedliska, jak i poza nim. Ponadto zgodnie z zapisami obowiązującego planu miejscowego (na podstawie którego budowla będzie realizowana), część działki nr 3033/9, w granicach której zinwentaryzowano ww. grąd, oznaczono symbolami 13 Z i 14 Z, i wskazano, iż są to Tereny istniejącej zieleni na obrzeżu jeziora Guzianka Mała, które należy pozostawić w dalszym ciągu bez zmiany sposobu użytkowania. (…) Przy pracach ziemnych związanych z projektowaną śluzą należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę istniejących drzew w pasie nadbrzeżnym. Biorąc pod uwagę fakt, że całkowita powierzchnia płatu siedliska 9170-2 wynosi 3,7 ha (zgodnie z danymi GIS), ewentualna wycinka drzew w pasie nadbrzeżnym nie będzie wiązała się z uszczupleniem jego wartości przyrodniczych.

W odniesieniu natomiast do zinwentaryzowanego stanowiska bobra europejskiego podkreślenia wymaga fakt, że według danych GISowych znajduje się ono na terenie działki nr 3033/9 w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej Nr 1646N, w miejscu wykorzystywanym jako parking o nieutwardzonej nawierzchni i przeznaczonym pod realizację parkingu o nawierzchni utwardzonej, na 8-10 stanowisk. Niemniej teren ten nie jest bezpośrednio związany z realizacją planowanej inwestycji.

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i zasięg oddziaływania przedmiotowej zmiany polegającej na budowie odwodnienia mostu nie spowoduje ona negatywnego oddziaływania na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, dla ochrony których utworzone zostały ww. obszary Natura 2000 oraz nie wpłynie na integralność obszarów Natura 2000. Nowa inwestycja jako urządzenie hydrotechniczne o określonych parametrach nie wpłynie także negatywnie na otaczający krajobraz.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549). Znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych Nr JCWPd:33, region wodny Środkowej Wisły. Stan jednolitej części wód podziemnych został określony jako dobry, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jako niezagrożona. Planowana do budowy śluza znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie Nidka (Wigrynia) do wpływu do jez. Bełdany z jez. Nidzkie, Jaśkowo, Wiartel i dopływami (kod: PLRW20002526434), dla której stan oceniono jako zły, a ocena ryzyka nie osiągnięcia celów jako zagrożona. Dla opisywanej części wód wyznaczono odstępstwo od założonych celów środowiskowych, ponieważ ich osiągnięcie w terminie do 2015 roku nie będzie możliwe ze względu na realizację nowych inwestycji (art. 4.7 RDW).

Ramowa Dyrektywa Wodna dopuszcza wyznaczenie derogacji dla jednolitych części wód w sytuacji, gdy osiągnięcie celów jest niemożliwe z powodu nowych zmian właściwości fizycznych tych wód albo nowych form zrównoważonej działalności gospodarczej człowieka. Ramowa Dyrektywa Wodna dopuszcza realizację inwestycji mających wpływ na stan wód, powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych jednolitych części wód, jeżeli cele którym służą, stanowią nadrzędny interes społeczny i/lub korzyści dla środowiska naturalnego i dla społeczeństwa. Do inwestycji tego typu na obszarze dorzecza Wisły zaliczono „budowę śluzy Guzianka II”, której celem jest poprawa bezpieczeństwa na stopniu wodnym „Guzianka” oraz odciążenie istniejącej śluzy w Guziance.

Inwestycja nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych i nie będzie w sposób negatywny oddziaływała na wody powierzchniowe, zatem nie przyczyni się do zmian obecnie występującego stanu ekologicznego ww. jednolitych części wód.

Z uwagi na rodzaj, skalę i zakres inwestycji stwierdza się, że jej realizacja i eksploatacja nie będzie wpływać na ryzyko nie osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach leśnych oraz górskich. Teren inwestycji nie leży również w zasięgu stref ochronnych ujęć wód oraz na obszarze ochrony uzdrowiskowej. W obrębie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obszarów
o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych.

Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) i nie spowodują istotnych zmian w środowisku, jak również nie powinny wpłynąć negatywnie na istniejące walory krajobrazowe. Ponadto, z uwagi na zakres oddziaływań planowanej inwestycji oraz istniejący sposób zagospodarowania terenów sąsiednich nie przewiduje się możliwości kumulowania negatywnych oddziaływań, a ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.

 

Tym samym należy stwierdzić, iż odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida znak PNO.6220.1.2015 z dnia 18 marca 2015 roku poprzez uzupełnienie inwestycji o budowę odwodnienia mostu na działce nr 3033/11 jest uzasadnione.

 

 

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

 

 

P o u c z e n i e

 

Na powyższe postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

 

 

 

 

Otrzymują:

1. RZGW

2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie (art. 49 k.p.a.)

3. a/a

 

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu

 

Data powstania: piątek, 3 cze 2016 13:29
Data opublikowania: piątek, 3 cze 2016 13:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 cze 2016 09:18
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1607 razy