BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję na dzień 15 czerwca 2016 r. (środa) o godz.13 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida XXVI sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Ruciane-Nida

OR. 0002.8.2016

Ruciane-Nida, 31 maja 2016 r.

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję na dzień 15 czerwca 2016 r. (środa)

o godz.13 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida XXVI sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).

4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2016r. oraz z

V nadzwyczajnej (XXIV kolejnej) sesji w dniu 12 maja 2016 r.

5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XXIII sesji Rady Miejskiej w dniu

27 kwietnia 2016 r.

 

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.

7. Sprawozdanie finansowe Gminy Ruciane-Nida za 2015 rok oraz sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Ruciane-Nida za 2015 rok:

1)przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2015 rok oraz

sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia

komunalnego,

2)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Burmistrza

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r.,

3)opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,

4)dyskusja,

5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy

Ruciane-Nida za 2015 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu .wraz z informacją

o stanie mienia Gminy.

8. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia

absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida z tytułu wykonania

budżetu za 2015 rok:

 

1)przedstawienie wniosku przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

2)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o wniosku Komisji Rewizyjnej,

3)dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej,

4)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy

Ruciane-Nida z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

C. Część uchwałodawcza :

9.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  • zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin pedagogom, psychologom, logopedom i doradcom zawodowym,

 

  • zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rucianem-Nidzie,

 

  • określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

 

  • uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Rucianem-Nidzie,

  • przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w gminie Ruciane-Nida,

 

  • określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

 

  • przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida ul. Boczna, Rybacka, Dybówek,

 

  • przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida - Kowalik II,

 

  • przystąpienia do zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida,

 

  • gospodarki gruntami i nieruchomościami.

 

D. Statutowe elementy obrad:

10. Interpelacje radnych.

11. Wnioski i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

13. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr inż. Jacek Małż

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: środa, 8 cze 2016 08:50
Data opublikowania: środa, 8 cze 2016 08:51
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 cze 2016 09:12
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1495 razy