BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 roku, poz. 518 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, niżej wymienionych:

  - działka ozn. nr geod. 226/56, o pow. 1395 m2, położona w m. Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida, nie objęta miejscowym planem zagospodarowania, na przedmiotową nieruchomość została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla zamierzenia związanego z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego, KW OL1P/00012965/3;

cena wywoławcza netto 105 000,00 zł, wadium 10 000,00 zł.


I publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 14 lipca 2016 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida ul. Al. Wczasów 4.
1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2016 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 11 lipca 2016 r. włącznie (pokój nr 3 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
4. . Przedmiotowe nieruchomość jest wolna od obciążeń.
5. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .
8. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 3, tel. 0/87/4254454, fax 0/87/4254456.
Podano do publicznej wiadomości: od dnia 10 czerwca 2016r. do dnia 11 lipca2016r.

Data powstania: piątek, 10 cze 2016 10:09
Data opublikowania: piątek, 10 cze 2016 12:48
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lip 2016 13:23
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1768 razy