BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej na działkach ozn. nr geod. 11 i 24, poł. w obrębie geod. Śwignajno, gmina Ruciane-Nida

Ruciane-Nida: Przebudowa drogi gminnej na działkach ozn. nr geod. 11 i 24, poł. w obrębie geod. Śwignajno, gmina Ruciane-Nida
Numer ogłoszenia: 77017 - 2016; data zamieszczenia: 09.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 122606 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, faks 087 4254456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej na działkach ozn. nr geod. 11 i 24, poł. w obrębie geod. Śwignajno, gmina Ruciane-Nida.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej na działkach ozn. nr geod. 11 i 24, poł. w obrębie geod. Śwignajno, gmina Ruciane-Nida, a w szczególności: 1) roboty przygotowawcze; 2) podbudowa; 3) roboty związane z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (3500,00 m2); 4) roboty uzupełniające, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ. 2. Szczegółowy zakres prac został ujęty w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ, przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.10.00.00-8, 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp. z o. o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 218434,01 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 196644,04

  • Oferta z najniższą ceną: 196644,04 / Oferta z najwyższą ceną: 214113,73

  • Waluta: PLN .

 

Data powstania: czwartek, 9 cze 2016 09:46
Data opublikowania: czwartek, 9 cze 2016 12:26
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 cze 2016 09:12
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1508 razy