BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Dowóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Ruciane-Nida: Dowóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Numer ogłoszenia: 78913 - 2016; data zamieszczenia: 10.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 124156 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, faks 087 4254456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Dowóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, obejmujący dwie części - dwie trasy przewozowe, którymi będzie odbywać się dowóz dzieci do placówek oświatowych zgodnie z obowiązującymi ustaleniami w Zespole Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli, tj.: a) część 1 - trasa nr 1 (Ukta - Wojnowo - Nida - Ruciane - Łupki) długość trasy w obie strony - 90 km, liczba dzieci dowożonych - 12 b) część 2 - trasa nr 2 (Majdan - Ruciane-Nida - Osada Oko - Wejsuny - Pisz) długość trasy w obie strony - 100 km, liczba dzieci dowożonych - 12 2. Do obowiązków Wykonawcy zamówienia należy: a) przewóz dzieci z miejscowości wskazanych wyżej z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida uczęszczających do placówek oświatowych w dni nauki w szkole oraz z placówek do ww. miejscowości po zakończeniu zajęć zgodnie z tygodniowym planem zajęć, b) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki uczniom podczas przewozu z miejscowości zamieszkania do placówki oświatowej i drodze powrotnej oraz w trakcie wsiadania i wysiadania z pojazdu zgodnie z przepisami ustawowymi. Opiekę nad dziećmi w czasie przewozu zapewnia Wykonawca. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych (Pzp) i spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia, przedstawiając odpowiednią liczbę sprzętu i osób niezbędnych do wykonywania zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Ukta - Wojnowo - Nida - Ruciane - Łupki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • AUTO-BUS SZEKAZ Przewozy-Handel Kazimierz Szewczyk, ul. Gałczyńskiego 16B, 12-220 Ruciane-Nida, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 126720,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 68400,00

  • Oferta z najniższą ceną: 68400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 334800,00

  • Waluta: PLN .

 

Część NR: 2   

Nazwa: Majdan - Ruciane-Nida - Osada Oko - Wejsuny - Pisz

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • AUTO-BUS SZEKAZ Przewozy-Handel Kazimierz Szewczyk, ul. Gałczyńskiego 16B, 12-220 Ruciane-Nida, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 68000,00

  • Oferta z najniższą ceną: 68000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 362000,00

  • Waluta: PLN .

 

Data powstania: piątek, 10 cze 2016 07:19
Data opublikowania: piątek, 10 cze 2016 07:52
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 cze 2016 09:18
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1456 razy