BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).

 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Gmina  Ruciane-Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 176/14
 3. Powierzchnia: 3761 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXIII/182/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jako: w części 9MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 10ZL tereny leśne.
 6. Przedmiotowa nieruchomość jest objęta umową dzierżawy nr GKI-72243/63/2007 z dnia 30.10.2007r. zawartą na czas oznaczony do dnia 31.10.2017r. . Zgodnie z art. 678 § 1 KC zbycie przedmiotu umowy podczas trwania stosunku dzierżawy nie powoduje ustania tego stosunku. W miejsce zbywcy w stosunek dzierżawy wstępuje nabywca przedmiotu dzierżawy, który od chwili zbycia staje się wydzierżawiającym. Wstąpienie to odbywa się z mocy prawa.
 7. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi netto 319 500,00 , w tym wartość odtworzeniowa budynku 144 400,00 zł.
 8. Jeżeli nabywcą nieruchomości zostanie ustalony dotychczasowy dzierżawca, to wartość odtworzeniowa nakładów dzierżawcy nieruchomości (108 372,00 zł) zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Natomiast jeżeli nabywcą nieruchomości zostanie inna osoba to wartość odtworzeniowa nakładów zostanie zwrócona na rzecz dzierżawcy, a nabywca wstąpi w stosunek dzierżawy na miejsce zbywcy.
 9. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00013020/4.
 10. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 550 000,00 zł.
 11. Cena sprzedaży brutto wyniesie 676 500,00 ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 126 500,00 .
 12. Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
 13. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 14. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia 17.06.2016 r. do 8.07.2016 r.
Data powstania: piątek, 17 cze 2016 08:59
Data opublikowania: piątek, 17 cze 2016 12:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 lip 2016 09:49
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1431 razy