BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6220.08.2016

                                                 

 

                                                                                                                                                                        Ruciane-Nida, dn. 14 czerwca 2016

                                                         

IGK.6220.08.2016

 

  

                                                           Zawiadomienie

                                                     o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

 

 

              Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 353 z dnia 16.03.2016 r.) Urząd Miasta i Gminy Ruciane - Nida zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na „Budowie promenady w Rucianem – Nidzie przy ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr: 364/2, 368, 367/2, 369/4, 377/1, 377/4, 377/6, 377/8 położonych w obrębie geodezyjnym miasto Ruciane – Nida oraz na działce o nr: 127 (Jezioro Nidzkie) położonej w obrębie geodezyjnym miasto Ruciane – Nida, gm. Ruciane-Nida.  Inwestorem jest Gmina Ruciane-Nida.

 

Wniosek oraz karta informacyjna znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 22. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida.

               

 

                   Z uwagi na fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu liczba stron przekracza 20 to zgodnie z dyspozycją art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 353 z dnia 16.03.2016 r.) zastosowanie ma art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

 

 

 

 

Otrzymują:

1. wnioskodawca.

2. strony postępowania w drodze obwieszczenia (art. 49 K.p.a)

3. a/a.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 14 cze 2016 13:47
Data opublikowania: wtorek, 14 cze 2016 13:55
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 lip 2016 08:46
Opublikował(a): Piotr Jankiewicz
Zaakceptował(a): Piotr Jankiewicz
Artykuł był czytany: 1411 razy