BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6730.12.2016

IGK.6730.12.2016                                                                                                                 Ruciane-Nida, dnia 14 czerwca 2016 r.

                                                                      

                                                         

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2015.199 z późń. zm.) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 lutego 2016 roku, uzupełnionego w dniu 11 lutego 2016 roku, a następnie zmodyfikowanego w dniu 10 maja 2016 roku, przez Marka Szmigla, Instalatorstwo Elektrycznego, z/s. ul. Kolejowa 14, 12-220 Ruciane-Nida, pełnomocnika   PGE Dystrybucja S.A

 

U S T A L A M

lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie:

linii energetycznej kablowej nn-0,4 kV o długości około 515 m w celu zasilenia działki o nr. geod. 17/3. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 402/8, 441/1, 420/2, 16/2, 27, 16/1 obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Ruciane-Nida – obszar miejski.

 

 1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji

            Budowa obiektu służącego zaopatrzeniu ludności w energię elektryczną. Inwestycja stanowi cel publiczny w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późń. zm.).

1.1.   Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

Budowa linii energetycznej kablowej nn-0,4 kV o długości około 515 m. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 402/8, 441/1, 420/2, 16/2, 27, 16/1, obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Ruciane-Nida – obszar miejski.

 

 1. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych

2.1         Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

            Nie dotyczy.

2.2         Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

 • w zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
 • inwestycja znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Ruciane-Nida;
 • inwestycja znajduje się w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego, na którym obowiązują przepisy rozporządzenia Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz.U. Woj. Warm-Maz. Nr 20, poz. 506)
 • inwestycja znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 tj. specjalnego obszaru ochrony ptaków Puszcza Piska – kod obszaru PLB280008. Zgodnie z art. 96 ust. l ustawy z dnia 03 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 199 z poźn. zm.) organ właściwy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000. Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż przedsięwzięcie polegające na budowie linii energetycznej kablowej nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida kierował następującymi przesłankami: inwestycja wykonana będzie doziemnie. Po jej wykonaniu nie będzie widoczna w terenie. Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 wraz z późń. zm.), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego z dnia 26 stycznia 2006 r. (Dz. U. Woj. W-M Nr 20 poz. 506).
 • projektowany obiekt nie należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, który może być wymagany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). W związku z tym inwestycja nie wymaga postępowania administracyjnego z zakresu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych;

2.3         Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

            W granicach opracowania nie znajdują się obiekty objęte prawnymi formami ochrony zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późń. zm.).

2.4         Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej

            W przypadku kolizji projektowanych sieci i urządzeń z istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy. Całość kosztów związanych z przebudową i zabezpieczeniem istniejących urządzeń i sieci ponosi inwestor. Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci nastąpi na etapie projektu budowlanego.

2.5         Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

            Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.

2.6         Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

            Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, obszarem narażonym
na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.

2.7         Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych

 1. dokumentację projektową w 4 egz. wraz z uzgodnieniami, wymaganymi przepisami szczegółowymi złożyć we właściwym organie celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;
 2. w sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)
 3. Teren Inwestycji

            Teren inwestycji stanowią działki ewidencyjne nr 402/8, 441/1, 420/2, 16/2, 27,16/1 w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida.

 

UZASADNIENIE

 

Instalatorstwo Elektryczne Marek Szmigiel, z/s. ul. Kolejowa 14, 12-220 Ruciane-Nida, złożyło wniosek o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej nn-0,4 kV o długości około 515 m. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 402/8, 441/1, 420/2, 16/2, 27, 16/1, obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Ruciane-Nida – obszar miejski.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu objętego wnioskiem
i wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, wykazała możliwość ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 1. Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 2. Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 3. Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Jacek Schramke spełniający warunek, o którym mowa
  w art. 5 w związku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 z późn. zm.).
 4. W trakcie trwania postępowania stosownie do dyspozycji art. 53 ust. 4 dokonano uzgodnień projektu decyzji z następującymi organami:
 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie na podstawie art. 53 ust. 5 c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn.zm.),
 • Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Olsztynie        postanowieniem znak: O.OL.Z-3.4351.242.2016.t z dnia 30 maja 2016 r.,
 • Powiatowym Zarządem Dróg w Piszu na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn.zm.),
 • Starostą Powiatu Piskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych postanowieniem znak: GN.6123.196.2016 z dnia 09 czerwca 2016 r.,        
 • Marszałkiem Województwa Warmińsko Mazurskiego w zakresie melioracji
  i urządzeń wodnych postanowieniem znak: MUW.DP.0702-4-47/16 z dnia           08 czerwca 2016 r.,

 

       Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida, rozpatrując wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, pismem z dnia 05 lutego 2016 r., wezwał pełnomocnika inwestora o uzupełnienie wniosku i dostarczenie dokumentów. Następnie po uzupełnieniu braków w dniu 11 lutego 2016 r., zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego. Po sporządzeniu analizy urbanistyczno-architektonicznej wokół planowanej inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida wystąpił o stosowne uzgodnienia. Postanowieniem znak: O.OL.Z-3.4351.59.2016.t z dnia 01 marca 2016 r., Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Olsztynie nie uzgodnił projektu ww. decyzji. Na wniosek pełnomocnika inwestora dnia 04 marca 2016 r., tut. Organ zawiesił toczące się postępowanie. Dnia 10 maja 2016 r., pełnomocnik wniósł o wznowienie postępowania, ponadto zmodyfikował wniosek poprzez dopisanie działki 16/1. Po uwzględnieniu zmian i sporządzeniu ponownego projektu decyzji, Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida wystąpił o stosowne uzgodnienia.

Zgodnie z art. 60 ust. 1, w związku z art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska – w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. W przedmiotowej sprawie wymagane jest uzgodnienie wydane w trybie ww. ustawy, w związku z lokalizowaniem planowanej inwestycji na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Ruciane-Nida, w granicach „Mazurskiego Parku Krajobrazowego", na którym obowiązują przepisy rozporządzenia Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz.U. Woj. Warm-Maz. Nr 20, poz. 506) oraz Obszaru Natura 2000 - Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Piska (kod obszaru PLB280008). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska bierze zatem pod uwagę wszelkie możliwe przepisy ochrony przyrody obowiązujące na terenie planowanej inwestycji. Jak wynika z akt sprawy, zmodyfikowany projekt przedmiotowej decyzji RDOŚ w Olsztynie otrzymał w dniu 19 maja 2016 r. W myśl treści art. 53 ust. 5 c ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji. Z dyspozycji przytoczonego przepisu prawa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w przedmiotowej sprawie skorzystał.

Zgodnie z art. 60 ust.1, w związku z art.53 ust.4 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.          o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z póżn. zm), postanowieniem z dnia 09 czerwca 2016 r. znak GN.6123.196.2016 Starosta Powiatu Piskiego uzgodnił projekt niniejszej decyzji w zakresie spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych wskazując w uzasadnieniu - …stwierdza się, że na obszarze opracowania planowanej inwestycji występują grunty rolne sklasyfikowane jako –RV- grunty orne                             oraz PsVI- pastwiska trwałe wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego, które zgodnie z   art.7 ust.1 i ust. 2 ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie będzie wymagana stosowana zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele inne niż rolnicze.

Zgodnie z art. 60 ust.1, w związku z art.53 ust. 4 pkt. 6 ww. ustawy, postanowieniem z dnia 08 czerwca 2016 r. znak MUW.DP.0702-4-47/16 Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego uzgodnił omawianą inwestycję w zakresie melioracji wodnych, stwierdzając że inwestycja realizowana będzie na gruntach rolnych, oraz że na omawianym obszarze nie występują urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych znajdujące się w ewidencji urządzeń melioracyjnych Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowego Oddziału w Piszu.

Zgodnie z art. 60 ust.1, w związku z art. 53 ust. 4 pkt. 9 ww. ustawy, postanowieniem z dnia 30 maja 2016 r. znak O.OL.Z-3.4351.242.2016.t Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie uzgodnił projekt ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie terenu przyległego do pasa drogowego drogi krajowej nr 58.

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn.zm.), w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienia- uzgodnienie uważa się za dokonane.

 

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Wnioskodawcy, który nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją
o warunkach zabudowy.

Za zgodą strony, na rzecz której została wydana decyzja, można dokonać przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane- Nida w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca
 2. strony postępowania wg. wykazu geodezyjnego
 3. strony postępowania w drodze obwieszczenia
 4. a/a

Sporządziła:

Małgorzata Kaczmarczyk

Tel. 87-425-44-51

Data powstania: wtorek, 14 cze 2016 14:19
Data opublikowania: wtorek, 14 cze 2016 14:25
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 lip 2016 08:37
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1782 razy