BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie cenowe

na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ruciane-Nida na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.

Zapraszam do złożenia oferty na:
1. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ruciane-Nida na lata 2017-2020, z perspektywą do 2024 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ruciane-Nida należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672) i powinien uwzględniać wytyczne sektorowych dokumentów programowych, współgrających z polityką ekologiczną państwa oraz regionalne dokumenty planistyczne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ruciane-Nida na lata 2017–2020, z perspektywą do 2024 r. oraz strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko należy przedłożyć w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej.
  2. Prognozę oddziaływania na środowisko należy opracować na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 353 z dnia 16.03.2016 r.). Prognozę oddziaływania na środowisko należy przedłożyć w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej.
  3. Strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko należy przeprowadzić zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 353 z dnia 16.03.2016 r.).
  4. W ramach realizacji zamówienia do wykonawcy należy przygotowanie wszelkich dokumentów, w tym również wymaganych wniosków i pism do poszczególnych organów oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Szczegółowy zakres prognozy należy uzgodnić z właściwymi organami.
 3. Istotne warunki zamówienia:
  Oferenci ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do udokumentowania doświadczenia. W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga przedstawienia dowodów potwierdzających należyte wykonanie co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykaz wykonanych usług należy podać w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z dołączeniem referencji, opinii potwierdzających należyte wykonanie zleceń.

2. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia do 31.11.2016 r.

3. Sposób, miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 30.06.2016 r. do godz. 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, ul. Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida; Sekretariat pok. nr 15

 1. W przypadku składania ofert pocztą tradycyjną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na opracowanie Programu Ochrony Środowiska”,
 2. Za złożenie oferty przyjmuje się również przesłanie jej faksem 87 425 44 56 lub e-mailem (umig@ruciane-nida.pl ), wówczas za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
 3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym powyżej terminie zostaną odrzucone i nie będą oceniane.
 4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od każdego oferenta dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Złożona oferta winna zawierać:

 • wypełniony druk „oferta” – załącznik nr 1
 • wykaz wykonanych usług, potwierdzających wiedzę i doświadczenie – załącznik nr 2

4. Termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.06.2015 r. o godz. 13:00.

5. Warunki płatności.

Rozliczenie należności z tytułu wykonania Umowy może być dokonane fakturą przejściową, a ostateczne rozliczenie nastąpi w fakturze końcowej zgodnie z treścią projektu umowy stanowiącym załącznik nr 3.

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Artur Chudzik – kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida; tel.87 425 44 38; e-mail: artur.chudzik@ruciane-nida.pl

7. Kryterium wyboru oferty: 100% cena brutto.

 1. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie związane z wykonaniem zamówienia.
 2. Wykonawca nie będzie miał prawa żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet, gdy w chwili zawierania umowy nie można było prawidłowo przewidzieć i ocenić rozmiaru i kosztów prac.
 3. Cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty spełniające wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferty nie spełniające tych warunków zostaną odrzucone.

8. Załączniki:

Druk oferty stanowi załącznik nr 1

Wykaz wykonanych usług stanowi załącznik nr 2

Projekt umowy stanowi załącznik nr 3.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 17 cze 2016 09:13
Data opublikowania: piątek, 17 cze 2016 11:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 lip 2016 10:26
Opublikował(a): Piotr Jankiewicz
Zaakceptował(a): Piotr Jankiewicz
Artykuł był czytany: 1524 razy