BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

IGK.6220.1.1.2015.2016

 

                                                                                                                                                     Ruciane-Nida, dn. 28 czerwca 2016

 

Nasz znak :

IGK.6220.1.1.2015.2016                              

                                                          

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 155 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 87 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82  i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska  oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), a  także  § 3 ust.  1 pkt. 66 lit. a, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie zmiany decyzji środowiskowej wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida, znak PNO.6220.1.2015 z dnia 18 marca 2015 roku dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, drogi dojazdowej, węgorni oraz ujęcia wody dla wylęgarni ryb”zlokalizowanego na działkach nr 3033/7, 3033/9, 389/1, 389/2, 59/1, 58, 34/10, 34/9, 34/7 położonych w obrębie Ruciane-Nida oraz na działce nr 42/5 położonej w obrębie Iznota

orzekam

zmienić decyzję środowiskową wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida, znak PNO.6220.1.2015 z dnia 18 marca 2015 roku dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, drogi dojazdowej, węgorni oraz ujęcia wody dla wylęgarni ryb”zlokalizowanego na działkach nr 3033/7, 3033/9, 389/1, 389/2, 59/1, 58, 34/10, 34/9, 34/7 położonych w obrębie Ruciane-Nida oraz na działce nr 42/5 położonej w obrębie Iznota, w ten sposób, że:

 

na stronie 1 decyzji w wersach 14 do 18 zamiast:

„dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, drogi dojazdowej, węgorni oraz ujęcia wody dla wylęgarni ryb”zlokalizowanego na działkach nr 3033/7, 3033/9, 389/1, 389/2, 59/1, 58, 34/10, 34/9, 34/7 położonych w obrębie Ruciane-Nida oraz na działce nr 42/5 położonej w obrębie Iznota”

 

będzie:

dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, drogi dojazdowej, węgorni oraz ujęcia wody dla wylęgarni ryb”zlokalizowanego na działkach nr 3033/7, 3033/9, 3033/11, 389/1, 389/2, 59/1, 58, 34/10, 34/9, 34/7 położonych w obrębie Ruciane-Nida oraz na działce nr 42/5 położonej w obrębie Iznota”.

 

na stronie 1 decyzji w wersach 23 do 27 zamiast:

„dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, drogi dojazdowej, węgorni oraz ujęcia wody dla wylęgarni ryb”zlokalizowanego na działkach nr 3033/7, 3033/9, 389/1, 389/2, 59/1, 58, 34/10, 34/9, 34/7 położonych w obrębie Ruciane-Nida oraz na działce nr 42/5 położonej w obrębie Iznota”

 

będzie:

dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, drogi dojazdowej, węgorni oraz ujęcia wody dla wylęgarni ryb”zlokalizowanego na działkach nr 3033/7, 3033/9, 3033/11, 389/1, 389/2, 59/1, 58, 34/10, 34/9, 34/7 położonych w obrębie Ruciane-Nida oraz na działce nr 42/5 położonej w obrębie Iznota”.

 

na stronie 3 decyzji w wersach 21 do 24 zamiast:

„dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, drogi dojazdowej, węgorni oraz ujęcia wody dla wylęgarni ryb”zlokalizowanego na działkach nr 3033/7, 3033/9, 389/1, 389/2, 59/1, 58, 34/10, 34/9, 34/7 położonych w obrębie Ruciane-Nida oraz na działce nr 42/5 położonej w obrębie Iznota”

 

będzie:

"dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, drogi dojazdowej, węgorni oraz ujęcia wody dla wylęgarni ryb”zlokalizowanego na działkach nr 3033/7, 3033/9, 3033/11, 389/1, 389/2, 59/1, 58, 34/10, 34/9, 34/7 położonych w obrębie Ruciane-Nida oraz na działce nr 42/5 położonej w obrębie Iznota”.

 

Pozostała treść decyzji bez zmian.

 

 

Uzasadnienie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie wystąpił w dniu 9 maja 2016 roku (uzupełnienie w dniu 6 czerwca) do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z wnioskiem o zmianę decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, znak PNO.6220.1.2015 z dnia 18 marca 2015 roku wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, drogi dojazdowej, węgorni oraz ujęcia wody dla wylęgarni ryb” zlokalizowanego na działkach nr 3033/7, 3033/9, 389/1, 389/2, 59/1, 58, 34/10, 34/9, 34/7 położonych w obrębie Ruciane-Nida oraz na działce nr 42/5 położonej w obrębie Iznota. Zmiana podyktowana była koniecznością rozszerzenia terenu inwestycji o działkę nr 3033/11. Na przedmiotowej działce zlokalizowane będzie fragmentu przewodu odwodnienia mostu wraz z separatorem substancji ropopochodnych oraz fragment chodnika stanowiący element pasa drogowego. Do wniosku dołączono trzy egzemplarze karty informacyjnej oraz mapę. Inwestor konieczność zmiany uzasadnił faktem, iż w trakcie prac projektowych zaistniała konieczność ułożenia na działce nr 3033/11 przewodu odwodnienia projektowanego mostu wraz z separatorem. Umieszczenie separatora na przewodzie odwodnienia spowoduje znaczący wzrost czystości odprowadzanej z mostu wody.

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) „decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony”. Niezbędnym zatem do zmiany decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo jest spełnienie następujących przesłanek tj. zgoda strony oraz brak przeciwwskazań w przepisach szczególnych.

Za zmianą przemawia interes społeczny ponieważ inwestycja przedmiotowa stanowi inwestycję celu publicznego o znaczeniu regionalnym. Drugim warunkiem koniecznym do spełnienia jest brak sprzeciwu przepisów szczególnych. W przypadku przedmiotowej inwestycji, przepisem szczególnym jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…), której art. 87 stwierdza, że w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, „art. 155 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach”. Z przytoczonego wyżej przepisu wynika, że dopuszcza on zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w trybie art. 155 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, a ponadto wyłącza konieczność uzyskania zgody wszystkich stron biorących udział w postępowaniu.

Jednocześnie art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…), wprowadza wymóg zastosowania procedury wymaganej przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia również do zmiany decyzji w trybie art. 155 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Po stwierdzeniu spełnienia wymogów ustawowych wniosek inwestora wraz z stosowną dokumentacją przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, celem wydania opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu wydał opinię sanitarną znak ZNS.9083.14.2016 z dnia 19 maja 2016 r. (data wpływu) oraz pismo znak ZNS.4083.14.2016 z dnia 30 maja 2016 r. (data wpływu) w których nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany decyzji środowiskowej. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie po przeanalizowaniu dokumentacji postanowieniem znak WOOŚ.4240.245.2016.MK z dnia 18 maja 2016 roku (data wpływu) oraz pismem znak WOOŚ.4240.245.2016.MK.1 z dnia 1 czerwca 2016 r. (data wpływu) wyraził opinię, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany decyzji. Burmistrz postanowieniem z dnia 3 czerwca 2016 roku odstąpił od obowiązku opracowania raportu oddziaływania na środowisko. Stosownie do dyspozycji art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadomiono strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów przed wydaniem decyzji. Stosowne obwieszczenie umieszczono na urzędowych tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Ruciane-Nida. Żadna ze stron postępowania w wyznaczonym terminie, nie skorzystała z przysługującego jej prawa. Wobec braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko burmistrz wydał decyzję środowiskową. W postępowaniu dotyczącym zmiany decyzji środowiskowej z uwagi na fakt, iż liczba stron przekroczyła 20 strony zawiadomiono zgodnie z dyspozycją art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

W związku z powyższym postanowiono orzec jak w sentencji.

 

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wniosku o pozwolenie na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

 

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Otrzymują:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

2. Strony postępowania w drodze obwieszczenia (art. 49 K.p.a.)

3. a/a

 

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do decyzji nr IGK.6220.1.1.2015.2016

o uwarunkowaniach środowiskowych

z dnia 28 czerwca 2016 roku

 

Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia

 

Planowane przedsięwzięcie będzie obejmowało budowę śluzy żeglugowej Guzianka II wraz z konstrukcjami i instalacjami towarzyszącymi, takimi jak: kierownice awanportów, nabrzeża, budynek sterowni, zaplecze śluzy, infrastruktura techniczna. Ponadto, w ramach realizacji inwestycji planuje się budowę nowej węgorni, a także przebudowę mostu na drodze powiatowej Ruciane-Nida – Wejsuny. Przewiduje się, że komora śluzy będzie miała następujące parametry: długość użytkowa – 50 m, szerokość – 7,5 m oraz głębokość min. 2 m. Śluza zostanie zlokalizowana na przesmyku pomiędzy Jeziorem Guzianka Mała a Jeziorem Bełdany, gdzie pas lądu między ww. jeziorami stanowi doprowadzenie wody do odłówki węgorzy (tzw. węgorni), nad którym wzniesiony jest most żelbetowy na drodze powiatowej Ruciane-Nida -Wejsuny. Awanport dolny znajdzie się w lejkowatej zatoce jeziora Bełdany, do której następuje zrzut wody z odłówki dla węgorzy, a awanport górny wyprowadzony zostanie w głąb jeziora Guzianka Mała, asymetrycznie z odchyleniem na południe. Dojazd do śluzy poprowadzony będzie od ulicy Guzianka (droga powiatowa Ruciane-Nida - Wejsuny), po istniejącej, przydrożnej, nieutwardzonej zatoce parkingowej (teren nadleśnictwa). Na ogrodzonym terenie śluzy znajdzie się oprócz nawierzchni drogowych budynek dyżurki i budynek magazynowy. Nabrzeże postojowe
o długości 35 m zaprojektowano po prawej stronie górnej głowy śluzy.

 

Data powstania: wtorek, 28 cze 2016 10:58
Data opublikowania: wtorek, 28 cze 2016 11:04
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 lip 2016 13:23
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 3961 razy