BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6220.08.2016

                                                                                                                                                            Ruciane-Nida, dn. 1 lipca 2016

 

IGK.6220.08.2016

                                              

              

 P O S T A N O W I E N I E

 

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 63 ust 1 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), a także § 3 ust 1 pkt 63 lit. a i b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Ruciane-Nida oraz po otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak WOOŚ.4240.307.2016.MK.2 dnia 30 czerwca 2016 roku (data wpływu), jak również opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu znak ZNS.4083.21.2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku (data wpływu),

 

p o s t a n a w i a m

 

nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie promenady w Rucianem-Nidzie przy ulicy Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastruktura towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach nr 364/2, 368, 367/2, 369/4, 377/1, 377/4, 377/6, 377/8 oraz na działce nr 127 (jez. Nidzkie) w obrębie Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000 oraz ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. oceny wpływu przedsięwzięcia na klimat i sposobu w jakich zaadaptuje sie ono do postępującej jego zmiany;
 2. wpływu przedsięwzięcia na róznorodność biologiczną (w tym na liczebnosć i kondycję populacji gatunków chronionych, wpływ na nisze ekologiczną gatunku, utratę siedliska, fragmentaryzację siedliska, zaburzenie funkcji pełnionych przez siedlisko, wpływu na ekosystem kluczowy dla gatunku);
 3. lokalizacji przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód, identyfikacją celów środowiskowych dla tych wód oraz środków majacych na celu osiągnięcie lub zachowanie stanu/potencjału ekologicznego.

 

u z a s a d n i e n i e

 

Gmina Ruciane-Nida wystąpiła w dniu 14 czerwca 2016 roku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie promenady w Rucianem-Nidzie przy ulicy Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastruktura towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach nr 364/2, 368, 367/2, 369/4, 377/1, 377/4, 377/6, 377/8 oraz na działce nr 127 (jez. Nidzkie) w obrębie Ruciane-Nida.

Po stwierdzeniu spełnienia wymogów ustawowych wniosek inwestora wraz z stosowną dokumentacją przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, celem wydania opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko. Planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust 1 pkt 63 lit. a i b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Specjalnym Obszarze Ochrony Ptaków Puszcza Piska (kod obszaru - PLB 280008), który został ustanowiony na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z późn. zm), na obszarze mającym specjalne znaczenie dla Wspólnoty „Ostoja Piska” (kod obszaru - PLH 280048) oraz na Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich utworzonego na podstawie rozporządzenia nr 151 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2008 r., Nr 179, poz. 2636). Przedsięwzięcie to nie jest bezpośrednio związane z ochroną tych obszarów, ani też nie wynika z tej ochrony, w związku z czym może potencjalnie negatywnie oddziaływać na cele i przedmioty ochrony ww. obszarów chronionych oraz ich integralność.

 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie:

 1. Ścieżki pieszej o długości około 310 m i szerokości do 2,0 m, wykonanej z kruszywa naturalnego zespojonego przepuszczalną żywicą na podbudowie z kruszywa naturalnego;
 2. Ciągu pieszo – jezdnego z placem manewrowym dla służb, wykonanych z betonowej kostki brukowej;
 3. Małej architektury: ławki, siłownie powietrzne, plac zabaw dla dzieci;
 4. Punktu odbioru ścieków z jednostek pływających;
 5. Przyłącza oświetlenia zewnętrznego wykonanego wzdłuż ścieżki pieszej i ciągu pieszo - jezdnego;
 6. Wiaty drewnianej o wymiarach 6,0 m x 5,0 m;
 7. Umocnienia brzegu działki jeziora grodzicami winylowymi na długości około 315 m;
 8. Sześciu pomostów pływających o konstrukcji segmentowej, z konstrukcją nośną stalową pokrytą drewnianym lub kompozytowym pokładem, opartych na betonowych pływakach, kotwionych za pomocą martwych kotwic, o parametrach jak niżej:
  • dwa pomosty w kształcie litery „L” o łącznej długości 22,0 m i szerokości 2,4 m z trapem dojściowym o wymiarach 1,2 m x 5,0 m przeznaczone do cumowania małych jednostek pływającychdo uprawiania sportu i rekreacji;
  • dwa pomosty w kształcie litery „I” o długości 12,0 m i szerokości 3,0 m z trapem dojściowym o wymiarach 1,2 m x 5,0 m;
  • pomost w kształcie litery „T” o parametrach elementu prostopadłego do linii brzegowej: długości 12,0 m i szerokości 2,4 oraz elementu równoległego do linii brzegowej: długości 8,0 m i szerokości 4,0 m z trapem dojściowym o wymiarach 1,2 m x 5,0 m;
  • pomost o długości 3,0 i szerokości 20,0 m z trapem dojściowym
   o wymiarach 1,2 x3,0 m.

Realizacja planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu będzie stanowiła kolejny etap rozbudowy istniejącej promenady nad jeziorem Nidzkim w miejscowości Ruciane – Nida. Budowa dwóch pomostów cumowniczych będzie umożliwiała odbiór ścieków w jednostek pływających.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się likwidację istniejących pomostów drewnianych stwarzających zagrożenie, hangaru oraz zejść betonowych naruszających skarpę.

 

Na analizowanym terenie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida – ul. Wiejska, ul. Żeglarska, uchwalonego uchwałą nr XIV/106/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 września 2007 roku. (Dz. U. z 2007 r. Nr 184, poz. 2353).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w opinii znak WOOŚ.4240.307.2016.MK.2 z dnia 30 czerwca 2016 roku (data wpływu) stwierdził konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu pismem znak ZNS.4083.21.2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku (data wpływu) stwierdził, iż nie jest zasadnym przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko.

Dokonano wnikliwej analizy dokumentacji, uwzględniając szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), w tym rodzaj i charakterystykę,a także skalę oddziaływania przedsięwzięcia ograniczonego lokalnie do miejsca i okresu realizacji inwestycji.

Realizacja planowanego zamierzenia w wariancie wskazanym przez Inwestora, będzie wiązała się z etapem przygotowawczym inwestycji, etapem eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji zamierzenia. Etap realizacji planowanego zamierzenia będzie związany głównie z:

 • Pracami geodezyjnymi potwierdzającymi prawidłowe wyznaczenie i oznakowanie granic obszaru przeznaczonego pod inwestycję;
 • Zapotrzebowaniem na materiały budowlane oraz surowce w postaci kruszyw naturalnych, wody, energii oraz paliw do pracującego sprzętu. Z uwagi, iż planowane przedsięwzięcie będzie zaliczone do małego placu budowy zapotrzebowanie na surowce będzie ograniczane do gotowych elementów konstrukcyjnych co spowoduje racjonalne ich wykorzystanie. Nie przewiduje się znacznego zapotrzebowania, na wodę i energię, które mogłoby znacznie obciążać środowisko.
 • Generowaniem odpadów budowlanych, które będą zagospodarowane przez firmę budowlaną;
 • Powstawaniem urobku z wykopów, który w całości będzie zagospodarowany w granicach działek przeznaczonych pod inwestycję oraz do niwelacji terenu i zachowania stateczności małej architektury.

W ramach eksploatacji inwestycji nie przewiduje się zapotrzebowania na materiały i surowce oprócz prac konserwacyjnych. Podczas eksploatacji wykorzystywana będzie wyłącznie energia elektryczna do oświetlenia ścieżki. W ramach eksploatacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane wody powierzchniowe jeziora Nidzkiego.

 

Etap likwidacji będzie związany z zapotrzebowaniem na sprzęt rozbiórkowy oraz transportowy wygenerowanych elementów konstrukcyjnych. Z uwagi na realizację planowanej inwestycji w ramach projektu Stowarzyszenia Wielkich Jezior Mazurskich 2020 pn. „Przebudowa nabrzeża Jeziora Nidzkiego” nie przewiduje się likwidacji zamierzenia.

 

     Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

 

 

 

 

 

 

P o u c z e n i e

 

Na powyższe postanowienie przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida, w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia.

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Gmina Ruciane-Nida

2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie (art. 49 k.p.a.)

3. a/a

 

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu

 

Data powstania: piątek, 1 lip 2016 10:42
Data opublikowania: piątek, 1 lip 2016 11:32
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 lip 2016 11:31
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1596 razy