BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie publicznego przetargu ustnego ograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, położonej w Iznocie za zwrotem wartości odtworzeniowej budynków na rzecz dzierżawcy.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest poza opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie wydano dla niej decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z rejestrem gruntów i budynków opisana jest jako Bi inne tereny zabudowane.

Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych dla przedmiotowej nieruchomości prowadzi księgę wieczystą OL1P/00013221/3.

Na działce posadowione są 4 drewniane budynki letniskowe o powierzchni użytkowej 26,4m2 każdy, z czego 2 stanowią nakład dzierżawcy oraz szopą o powierzchni zabudowy 74 m2. Wartość odtworzeniowa każdego drewnianego budynku letniskowego została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 14 800,00 zł, natomiast przyjęto, że szopa z uwagi na wysoki poziom zużycia technicznego i funkcjonalnego nie ma wpływu na wartość nieruchomości. Wartość rynkowa działki gruntowej wyceniona została na kwotę 171 500,00zł.

Nieruchomość zabudowana przeznaczona do sprzedaży w drodze publicznego przetargu ustnego ograniczonego niżej wymieniona:

a)      działka ozn. nr geod.33/10, o pow. 1657 m2, położonej w obr. geod. Iznota,                 

            cena wywoławcza netto   230 700,00 zł, wadium 25 000,00 zł.

       

            Publiczny przetarg ustny ograniczony zostanie przeprowadzony w dniu  04 sierpnia 2016 r., o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, ul. Al. Wczasów 4.

 1. Przetarg na zbycie nieruchomości ogranicza się do: właścicieli działki nr 33/57, obr. geod. Iznota, gm. Ruciane-Nida, działki 33/58, obr. geod. Iznota, gm. Ruciane-Nida oraz właściciela działki nr 33/60, obr. geod. Iznota, gm. Ruciane-Nida z uwagi na brak dostępu do drogi.
 2. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 sierpnia 2016 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 1 sierpnia 2016 r. włącznie (pokój nr 3 w tut. UMiG).
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
 4. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.
 5. Koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży orazkoszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.                                                                                            
 6. Przedmiotowa nieruchomość jest objęta umową dzierżawy nr PNO.6845.15.2013 z dnia 24.06.2013r. zawartą na czas oznaczony do dnia 23.06.2023r. . Zgodnie z art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego zbycie przedmiotu umowy podczas trwania stosunku dzierżawy nie powoduje ustania tego stosunku. W miejsce zbywcy w stosunek dzierżawy wstępuje nabywca przedmiotu dzierżawy, który od chwili zbycia staje się wydzierżawiającym. Wstąpienie to odbywa się z mocy prawa.
 7. Jeżeli nabywcą nieruchomości zostanie ustalony dotychczasowy dzierżawca, to wartość odtworzeniowa 2 budynków zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Natomiast jeżeli nabywcą nieruchomości zostanie inna osoba to wartość odtworzeniowa budynków zostanie zwrócona na rzecz dzierżawcy najpóźniej w ciągu trzech dni licząc od dnia sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, a Nabywca wstąpi w stosunek dzierżawy na miejsce zbywcy.
 8. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
 9. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
 10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 11. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .
 12. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 3, tel. 0/87/4254454, fax 0/87/4254456.

 

Podano do publicznej wiadomości:

Od dnia 01.07.2016 r.

Do dnia 01.08.2016 r.

Data powstania: piątek, 1 lip 2016 12:46
Data opublikowania: piątek, 1 lip 2016 14:15
Data przejścia do archiwum: środa, 3 sie 2016 11:43
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1774 razy