BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE CENOWE

na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wodociągu od miejscowości Nowa Ukta do miejscowości Kadzidłowo”

Zapytanie cenowe

 

na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wodociągu od miejscowości Nowa Ukta do miejscowości Kadzidłowo”

 

Gmina Ruciane - Nida zaprasza do złożenia oferty na:

 

1. Przedmiot zamówienia

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wodociągu od miejscowości Nowa Ukta do miejscowości Kadzidłowo”

 

   2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wodociągu od miejscowości Nowa Ukta do miejscowości Kadzidłowo”:

- długość sieci wodociągowej bez przyłączy – ok. 3km,

- ilość przyłączy – 6 gospodarstw domowych.

W ramach realizacji zamówienia wykonawca dostarczy dokumentacje projektową w/w zadania oraz mapy do celów projektowych w ilości określonej w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Do wykonawcy należy również dokonanie wszelkich uzgodnień dotyczących przedmiotu zamówienia.

Gmina Ruciane – Nida na podstawie koncepcji złożonej przez wykonawcę wystąpi o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla powyższego zadania. 

 

3. Istotne warunki zamówienia:

Oferenci ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do udokumentowania doświadczenia. W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga przedstawienia dowodów potwierdzających należyte wykonanie co najmniej dwóch usług polegających na sporządzeniu dokumentacji projektowej sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 3km, w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykaz wykonanych usług należy podać w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z referencjami, opiniami potwierdzającymi należyte wykonanie. Do oferty należy dołączyć uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby budowlanej osób przewidzianych do realizacji zadania.

 

2. Termin wykonania zamówienia:

1)      koncepcja w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy

2)      dokumentacja projektowa w terminie do dnia 15 grudnia 2016r.

 

3. Sposób, miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2016r. do godz. 1230. w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem – Nidzie Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane- Nida, Sekretariat pok. nr 15.

 1. w przypadku składania oferty poczta tradycyjną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu od m. Nowa Ukta do m. Kadzidłowo”
 2. Za złożenie oferty przyjmuje się również przesłanie jej faksem 87/ 425 44 56 lub e-mailem ( umig@ruciane-nida.pl), wówczas za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
 3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym powyżej terminie zostaną odrzucone i nie będą oceniane.
 4. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od każdego oferenta dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

4. Termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 lipca 2016 o godz. 1300.

 

5. Warunki płatności:

Warunki płatności: zgodnie z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

 

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

1. Artur Chudzik – kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane – Nida, tel. 87/ 425 44 38; e-mail: artur.chudzik@ruciane-nida.pl

2. Agnieszka Kręciewska – inspektor Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane – Nida, tel. 87/ 425 44 38; e-mail: agnieszka.kreciewska@ruciane-nida.pl.  

 

7. Kryterium wyboru oferty:

- 100% cena brutto oferty.

 1. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie związane z wykonaniem zamówienia.
 2. Wykonawca nie będzie miał prawa żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet, gdy w chwili zawierania umowy nie można było prawidłowo przewidzieć i ocenić rozmiaru i kosztów prac.
 3. Cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty spełniające wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferty nie spełniające tych warunków zostaną odrzucone.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

 

 

Załączniki:

 1. Druk oferty
 2. Wykaz usług
 3. Projekt       umowy
 4. Plan sytuacyjny

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 8 lip 2016 14:15
Data opublikowania: piątek, 8 lip 2016 14:23
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 lip 2016 08:37
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1442 razy