BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie

IGK.6730.72.2016                                                                                                                Ruciane-Nida, dnia 01 sierpnia 2016 r.

                                                                      

                                                         

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 4 ust.2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2015.199 z późń. zm.) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 czerwca 2016 r. MATCOM Marcin Sebastian Ziółek z/s, ul. Moniuszki 5 , 12-100 Szczytno

 

U S T A L A M

lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie:

masztu kratownicowego wraz z odciągami o wysokości 28 m z zainstalowanymi na nim antenami. Inwestycja służyć będzie dostarczeniu szerokopasmowego internetu dla okolicznych miejscowości. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 40/8, obręb geodezyjny Iznota, gm. Ruciane-Nida.

 

 1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji

            Budowa masztu kratownicowego wraz z odciągami o wysokości 28 m z zainstalowanymi na nim antenami. Obiekt służyć będzie zapewnieniu mieszkańcom i turystom szerokopasmowego internetu. Inwestycja stanowi cel publiczny w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późń. zm.).

1.1.   Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

Obiekt będzie posiadał funkcję usługową. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 40/8, obręb geodezyjny Iznota, gmina Ruciane-Nida. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie zagospodarowanej działki w sąsiedztwie zabudowy rekreacyjnej.

 1. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych

2.1         Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

            Nie dotyczy.

2.2         Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

 • w zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późń. zm.) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
 • inwestycja znajduje się w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego, na którym obowiązują przepisy rozporządzenia Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz.U. Woj. Warm-Maz. Nr 20, poz. 506);
 • inwestycja znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 tj. specjalnego obszaru ochrony ptaków Puszcza Piska – kod obszaru PLB280008 oraz obszaru Ostoja Piska – kod obszaru 280048. Zgodnie z art. 96 ust. l ustawy z dnia 03 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 199 z poźn. zm.) organ właściwy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000. Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż przedsięwzięcie polegające na budowie masztu kratownicowego o wysokości 28 m nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida kierował następującymi przesłankami: inwestycja zlokalizowana będzie na terenie zabudowanym budynkami rekreacyjnymi (ośrodek PTTK Kamień), intensywnie użytkowanymi (szczególnie w sezonie wakacyjnym). Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 wraz z późń. zm.), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego z dnia 26 stycznia 2006 r. (Dz. U. Woj. W-M Nr 20 poz. 506).
 • projektowany obiekt nie należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, który może być wymagany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). W związku z tym inwestycja nie wymaga postępowania administracyjnego z zakresu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych oraz wycinki zadrzewień;

2.3         Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

            W granicach opracowania nie znajdują się obiekty objęte prawnymi formami ochrony zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późń. zm.).

2.4         Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej

            W przypadku kolizji projektowanych sieci i urządzeń z istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy. Całość kosztów związanych z przebudową i zabezpieczeniem istniejących urządzeń i sieci ponosi inwestor. Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci nastąpi na etapie projektu budowlanego.

2.5         Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

            Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.

 

2.6         Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

            Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, obszarem narażonym
na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.

2.7         Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych

 1. dokumentację projektową w 4 egz. wraz z uzgodnieniami, wymaganymi przepisami szczegółowymi złożyć we właściwym organie celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;
 2. w sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).
 3. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego rozpatruje inwestycję w ujęciu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czyli w zakresie urbanistyki i ładu przestrzennego, nie zaś prawa budowlanego i przepisów wykonawczych do niego. Wobec powyższego zgodność planowanej inwestycji określonej w projekcie budowlanym z przepisami prawa budowlanego stwierdzi organ właściwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
 4. Teren Inwestycji

            Teren inwestycji stanowi działki ewidencyjnej nr 40/8 w obrębie geodezyjnym Iznota, gmina Ruciane-Nida w liniach rozgraniczających (A-D).

 

UZASADNIENIE

MATCOM Marcin Sebastian Ziółek z/s, ul. Moniuszki 5 , 12-100 Szczytno, złożył wniosek o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie masztu kratownicowego o wysokości 28 m wraz z odciągami oraz antenami. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 40/8, obręb geodezyjny Iznota, gm. Ruciane-Nida.

W dniu 21 czerwca 2016 r. w/w Inwestor dostarczył pismo uzupełniające z informacją, iż na realizowanej inwestycji będą zamontowane dwie anteny. Moc jednej anteny wynosi 0,1W, następnie w dniu 27 czerwca 2016 r. wnioskodawca ponownie uzupełnił wniosek wskazując, że moc równoważna promieniowania izotropowego dla pojedynczej anteny wynosi EIRP=29 [dBm] to jest 0,794328W.

            Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu objętego wnioskiem
i wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, wykazała możliwość ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 1. Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 2. Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 3. Zgodnie z art. 53 ust. 4 projekt decyzji przed jej wydaniem uzgodniono z:
 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie na podstawie art. 53 pkt. 5 ust. 5c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.)
 • Regionalnym Dyrektorem Lasów Państwowych w Białymstoku pismem z dnia 21 lipca 2016 r. znak sprawy: ZS.224.143.2016
 • Marszałkiem Woj. Warmińsko-Mazurskiego w zakresie melioracji i urządzeń wodnych postanowieniem znak: MUW.DP.0702-4-52/16 z dnia 28.06.2016 r.
 1. Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Jacek Schramke spełniający warunek, o którym mowa
  w art. 5 w związku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 z późń. zm.).

 

                Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida pismem z dnia 23 marca 2016 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania.

                Po sporządzeniu analizy urbanistyczno-architektonicznej wokół planowanej inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida wystąpił o stosowne uzgodnienia.

                Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska – w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. W przedmiotowej sprawie wymagane jest uzgodnienie wydane w trybie w/w ustawy, w związku z lokalizowaniem planowanej inwestycji w granicach Obszaru Natura 2000 – Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Piska (kod obszaru PLB280008) i Ostoja Piska (kod obszaru PLH280048. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska bierze zatem pod uwagę wszelkie możliwe przepisy ochrony przyrody obowiązujące na terenie planowanej inwestycji. Jak wynika z akt sprawy, projekt przedmiotowej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie otrzymał w dniu 28 czerwca 2016 r. W myśl treści art. 53 ust. 5c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji. Z dyspozycji przytoczonego przepisu prawa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w przedmiotowej sprawie skorzystał.

                Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Białymstoku pismem z dnia 21 lipca 2016 r. znak sprawy: ZS.224.143.2016 poinformował, iż zgodnie ze stanowiskiem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie zawartym w postanowieniu z dnia 20.09.2013 r. znak: ZS-W-2129-92-3/13, RDLP nie ma podstawy do wypowiadania się w sytuacji, gdy w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczonych na załączniku graficznym do decyzji nie ma gruntów leśnych. Na podstawie powyższej interpretacji należy zatem uznać, że decyzja nie wymaga uzgodnienia z RDLP.

                                Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego postanowieniem z dnia 28 czerwca 2016 r. znak: MUW.DP.0702-4-52/16 również uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie masztu kratownicowego wraz z odciągami o wysokości 28 m z zainstalowanymi na nim antenami na działce o nr ewidencyjnym 40/8, położonej w obrębie Iznota, gmina Ruciane-Nida. Po analizie lokalizacji inwestycji stwierdzono, że realizowana ona będzie na gruntach rolnych, oraz że na omawianym obszarze nie występują urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych znajdujące się w ewidencji urządzeń melioracyjnych Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowego Oddziału w Piszu.

 

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

 

 

 

POUCZENIE

 

1. W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

4. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5. Organ, który wydał decyzję jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.

6. Organ stwierdzi wygaśnięcie decyzji jeżeli:

a) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę

b) dla tego terenu będzie uchwalony plan miejscowy, którego ustalenia będą inne niż w wydanej decyzji.

7. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiąże organ wydający pozwolenie na budowę.

 

Otrzymują:

 

 1. MATCOM Marcin Ziółek
 2. Polskie Towarzystwo

       Turystyczno-Krajoznawcze z siedzibą w Warszawie

 1. Strony postępowania w drodze obwieszczenia
 2. a/a
Data powstania: poniedziałek, 1 sie 2016 11:44
Data opublikowania: poniedziałek, 1 sie 2016 16:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 wrz 2016 10:44
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1661 razy