BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

POSTANOWIENIE

Postanowienie

Nasz znak :                                                                                                                         Ruciane-Nida, dn. 05 sierpnia 2016 r.

IGK.6730.72.2016

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie art. 113 § 1 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23) prostuje się z urzędu następującą omyłkę w decyzji znak IGK.6730.72.2016 z dnia
01 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie masztu kratownicowego wraz z odciągami o wysokości 28 m z zainstalowanymi na nim antenami. Inwestycja służyć będzie dostarczeniu szerokopasmowego internetu dla okolicznych miejscowości. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 40/8, obręb geodezyjny Iznota, gm. Ruciane-Nida

 

- w uzasadnieniu do przedmiotowej decyzji:

  • Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida pismem z dnia 23 marca 2016 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania.

wyrażeniem:

  • Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida pismem z dnia 20 czerwca 2016 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania.

 

Pozostała treść decyzji pozostaje bez zmian.

 

U z a s a d n i e n i e

 

            Na skutek oczywistej omyłki w decyzji znak IGK.6730.72.2016 z dnia 01 sierpnia 2016 r. błędnie użyto wyrażenia 23 marca 2016 r. w związku z powyższym należało zastąpić je wyrażeniem 20 czerwca 2016 r. .                

                       

 

P o u c z e n i e

 

Na postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Rucianego-Nidy w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

2. PTTK z siedzibą w Warszawie

3. Strony postępowania w drodze obwieszczenia

4. a/a

 

Data powstania: piątek, 5 sie 2016 10:49
Data opublikowania: piątek, 5 sie 2016 10:55
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 wrz 2016 07:16
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1317 razy