BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6220.08.2016

                                                                                                                                                                  Ruciane-Nida, dn. 16 sierpnia 2016

Nasz znak :

IGK.6220.08.2016

 

 

                                               P O S T A N O W I E N I E

 

                        Na podstawie art. 63 ust 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 353 z dnia 16.03.2016 r.) po analizie zaistniałych faktów w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie promenady w Rucianem– Nidzie przy ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr: 364/2, 368, 367/2, 369/4, 377/1, 377/4, 377/6, 377/8 położonych w obrębie geodezyjnym miasto Ruciane – Nida oraz na działce o nr: 127 (Jezioro Nidzkie) położonej w obrębie geodezyjnym miasto Ruciane – Nida, gm. Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000,

 

         p o s t a n a w i a m

podjąć postępowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie promenady w Rucianem – Nidzie przy ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr: 364/2, 368, 367/2, 369/4, 377/1, 377/4, 377/6, 377/8 położonych w obrębie geodezyjnym miasto Ruciane – Nida oraz na działce o nr: 127 (Jezioro Nidzkie) położonej w obrębie geodezyjnym miasto Ruciane – Nida, gm. Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000, w związku z dostarczeniem raportu oddziaływania na środowisko.

 

                                                        u z a s a d n i e n i e

W dniu 14 czerwca 2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie promenady w Rucianem – Nidzie przy ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr: 364/2, 368, 367/2, 369/4, 377/1, 377/4, 377/6, 377/8 położonych w obrębie geodezyjnym miasto Ruciane – Nida oraz na działce o nr: 127 (Jezioro Nidzkie) położonej w obrębie geodezyjnym miasto Ruciane – Nida, gm. Ruciane-Nida, w obszarze Natura 2000. Po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu na inwestora postanowieniem znak: IGK.6220.08.2016 z dnia 1 lipca 2016 roku nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Wobec powyższego stosownie do dyspozycji art. 63 ust 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawieszono postępowanie do czasu dostarczenia raportu oddziaływania na środowisko. W dniu 16 sierpnia 2016 roku do tut. organu wpłynął raport oddziaływania na środowisko sporządzony przez firmę BOTANIK Włodzimierz Pisarek. Wobec dostarczenia raportu ustała przyczyna dla której zawieszono postępowanie, wobec powyższego należało je wznowić w celu dalszego procedowania.

W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępie.

 

p o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie

 

 

 

Otrzymują :

1. Wnioskodawca.

2. strony w drodze obwieszczenia.

3. a/a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:

Data powstania: wtorek, 16 sie 2016 14:05
Data opublikowania: wtorek, 16 sie 2016 14:12
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 wrz 2016 13:57
Opublikował(a): Piotr Jankiewicz
Zaakceptował(a): Piotr Jankiewicz
Artykuł był czytany: 1416 razy