BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6220.08.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony postępownia dotyczącego "„budowy promenady w Rucianem – Nidzie przy           ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr: 364/2, 368, 367/2, 369/4, 377/1, 377/4, 377/6, 377/8 położonych w obrębie geodezyjnym miasto Ruciane – Nida oraz na działce o nr: 127 (Jezioro Nidzkie) położonej w obrębie geodezyjnym miasto Ruciane – Nida, gm. Ruciane-Nida, iż działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 353 z dnia 16.03.2016 r.) w związku z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) orazo § 3 ust. 1 pkt. 63 lit. a i b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) zwrócieł się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii sanitarnej.

Data powstania: wtorek, 16 sie 2016 14:25
Data opublikowania: wtorek, 16 sie 2016 14:40
Data przejścia do archiwum: środa, 2 lis 2016 14:11
Opublikował(a): Piotr Jankiewicz
Zaakceptował(a): Piotr Jankiewicz
Artykuł był czytany: 5979 razy