BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie publicznego przetargu ustnego ograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, niżej wymienionej:

 

 1. działka ozn. nr geod. 97/7, o pow. 100 m2, położona w obrębie Wejsuny, gm. Ruciane-Nida, ujawniona jest w księdze wieczystej OL1P/00013630/3. Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

      cena wywoławcza netto   3 734,00 zł, wadium 500,00 zł.

           

            Publiczny przetarg ustny ograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 22 września 2016 r., o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, ul. Al. Wczasów 4.

 1. Przetarg na zbycie nieruchomości ogranicza się do: właścicieli działki nr 97/4, obr. geod. Wejsuny, gm. Ruciane-Nida, działki 97/5, obr. geod. Wejsuny, gm. Ruciane-Nida, działki 97/6, obr. geod. Wejsuny, gm. Ruciane-Nida oraz właściciela działki nr 86/1, obr. geod. Wejsuny, gm. Ruciane-Nida z uwagi na brak możliwości zagospodarowania jako odrębnej nieruchomości, nieruchomość może poprawić warunki zagospodarowania kilku sąsiednich nieruchomości.
 2. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 września 2016 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 19 września 2016 r. włącznie (pokój nr 3 w tut. UMiG).
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
 4. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.
 5. Koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży orazkoszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.                                                                                            
 6. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 7. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 9. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .
 10. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 3, tel. 0/87/4254454, fax 0/87/4254456.

 

Podano do publicznej wiadomości:

Od dnia 17.08.2016 r.

Do dnia 19.09.2016 r.

 

                                                                                       Burmistrz

                                                                       Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Data powstania: środa, 17 sie 2016 11:48
Data opublikowania: środa, 17 sie 2016 14:03
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 wrz 2016 09:02
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1580 razy