BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, położonej w Rucianem-Nidzie za zwrotem wartości odtworzeniowej nakładów na rzecz dzierżawcy.

Nieruchomość zabudowana przeznaczona do sprzedaży w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego niżej wymieniona:

 

a)      działka ozn. nr geod.176/14, o pow. 3 761 m2, położonej w obr. geod. Ruciane-Nida,                   ul. Kowalik,                  

            cena wywoławcza netto   550 000,00 zł, wadium 50 000,00 zł.

 

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 176/14, o powierzchni 3761m2.

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jako: w części 9MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 10ZL tereny leśne.

Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych dla przedmiotowej nieruchomości prowadzi księgę wieczystą OL1P/00013020/4.

Na działce znajduje się parterowy, niepodpiwniczony budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 88,89m2. Jest to budynek o konstrukcji drewnianej szkieletowej. Dach drewniany dwuspadowy pokryty jest blachą trapezową. Elewacja jest ocieplona styropianem i pokryta zaprawą mineralną. Rynny i rury spustowe są z PCW. Stolarka okienna jest z PCW, drzwi wewnętrzne są płycinowe, zewnętrzne antywłamaniowe. W budynku znajdują się następujące pomieszczenia: kuchnia, świetlica, sień, dwa pom. gospodarcze, korytarz.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną oraz kominek.

Wartość odtworzeniowa budynku mieszkalnego została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 144 400,00 zł, natomiast wartość odtworzeniowa nakładów poniesionych przez dzierżawcę wyceniona została na kwotę 108 372,00zł. Wartość rynkowa działki gruntowej wyceniona została na kwotę 175 100,00zł.

 

            Publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 27 października 2016 r., o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, ul. Al. Wczasów 4.

 1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2016 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 24 października 2016 r. włącznie (pokój nr 3 w tut. UMiG).
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
 3. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.
 4. Koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży orazkoszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.                                                                                            
 5. Przedmiotowa nieruchomość jest objęta umową dzierżawy nr GKI-72243/63/2007 z dnia 30.10.2007r. zawartą na czas oznaczony do dnia 31.10.2017r., aneks z dnia 20.06.2012r. . Zgodnie z art. 678 § 1 KC zbycie przedmiotu umowy podczas trwania stosunku dzierżawy nie powoduje ustania tego stosunku. W miejsce zbywcy w stosunek dzierżawy wstępuje nabywca przedmiotu dzierżawy, który od chwili zbycia staje się wydzierżawiającym. Wstąpienie to odbywa się z mocy prawa.
 6. Jeżeli nabywcą nieruchomości zostanie ustalony dotychczasowy dzierżawca, to wartość odtworzeniowa nakładów zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Natomiast jeżeli nabywcą nieruchomości zostanie inna osoba to wartość odtworzeniowa nakładów zostanie zwrócona na rzecz dzierżawcy najpóźniej w ciągu trzech dni licząc od dnia sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, a Nabywca wstąpi w stosunek dzierżawy na miejsce zbywcy.
 7. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
 8. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 10. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .
 11. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 3, tel. 0/87/4254454, fax 0/87/4254456.

 

Podano do publicznej wiadomości:

Od dnia 17.08.2016 r.

Do dnia 24.10.2016 r.                                                          

                                                                                       Burmistrz

                                                                       Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Data powstania: środa, 17 sie 2016 12:05
Data opublikowania: środa, 17 sie 2016 14:03
Data przejścia do archiwum: wtorek, 25 paź 2016 07:34
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1786 razy