BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej - ul. Brzozowa w Rucianem-Nidzie

 

Ruciane-Nida: Przebudowa drogi gminnej - ul. Brzozowa w Rucianem-Nidzie
Numer ogłoszenia: 186039 - 2016; data zamieszczenia: 23.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 155753 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4231036, faks 087 4254456.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej - ul. Brzozowa w Rucianem-Nidzie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej - ul. Brzozowa w Rucianem-Nidzie, a w szczególności: 1) roboty przygotowawcze; 2) podbudowa; 3) roboty związane z budową nawierzchni jezdni (ułożenie 1085 m2 kostki brukowej szarej), zjazdów (ułożenie 150 m2 kostki brukowej kolorowej) i chodników (ułożenie 1000 m2 kostki brukowej szarej); 4) roboty związane z wbudowaniem krawężników i obrzeży. zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ. 2. Szczegółowy zakres prac został ujęty w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ, przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, mapce poglądowej - planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.11.00.00-1, 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TOMBUD Firma Handlowo Usługowa Tomasz Anuszkiewicz, ul. Krótka 4, 05-135 Wieliszew, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 211027,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 286656,40

  • Oferta z najniższą ceną: 286656,40 / Oferta z najwyższą ceną: 325950,00

  • Waluta: PLN .

 

Data powstania: wtorek, 23 sie 2016 07:21
Data opublikowania: wtorek, 23 sie 2016 07:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 wrz 2016 10:44
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1459 razy