BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ

Zakup autobusu szkolnego

 

Wszyscy Wykonawcy zamówienia

Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego IGK.271.07.2016 pn. „Zakup autobusu szkolnego
 
Do Zamawiającego w dniu 30 września 2016 r. wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie:
 
Pytanie nr 1
 
W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym na „Zakup autobusu szkolnego” (IGK.271.07.2016) zwracamy się z zapytaniem, czy Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, może załączyć bezpośrednio do oferty przedmiotowe oświadczenie (zał. nr 3 do SIWZ) .
W takim przypadku 3-dniowy termin dostarczenia ww. dokumentu, od chwili upublicznienia informacji z otwarcia ofert jest bezcelowy.

Odpowiedź:
 
Zamawiający uprzejmie informuje, że Wykonawca może w takim przypadku załączyć przedmiotowe oświadczenie do oferty.
 
 
Data powstania: poniedziałek, 3 paź 2016 13:08
Data opublikowania: poniedziałek, 3 paź 2016 13:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 paź 2016 12:40
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1277 razy