BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Ogłoszenie II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 roku, poz.1774 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nidaogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, niżej wymienionej:

 

  1. działka ozn. nr geod. 583, 584, 585, o łącznej pow. 1 222 m2, położona w obrębie Ruciane-Nida, gm. Ruciane-Nida, ujawniona jest w księdze wieczystej OL1P/00012965/3. Nieruchomość jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: MN– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

      cena wywoławcza netto   85 699,00 zł, wadium 15 000,00 zł.

                     

II publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 10 listopada 2016 roku, o godzinie 11.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, ul. Al. Wczasów 4.

  1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 listopada 2016 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 07 listopada 2016 r. włącznie (pokój nr 3 w tut. UMiG).
  2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
  3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
  4. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest umową dzierżawy nr IGK.6845.44.2014 z dnia 20.08.2014r. zawartą na czas oznaczony do dnia 19.08.2017r. Zgodnie z art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego zbycie przedmiotu umowy podczas trwania stosunku dzierżawy nie powoduje ustania tego stosunku. W miejsce zbywcy w stosunek dzierżawy wstępuje nabywca przedmiotu dzierżawy, który od chwili zbycia staje się wydzierżawiającym. Wstąpienie to odbywa się z mocy prawa.
  1. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.
  2. Koszty przygotowania dokumentacji oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
  3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .

9. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 3, tel. 0/87/4254454, fax 0/87/4254456.

Podano do publicznej wiadomości: od dnia 04 października 2016r.  do dnia 07 listopada 2016 r.

                                                                                                                          w z. BURMISTRZA

                                                                                                                         Danuta Kowalewska

                                                                                                                         SEKRETARZ GMINY

Data powstania: wtorek, 4 paź 2016 10:19
Data opublikowania: wtorek, 4 paź 2016 11:19
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 lis 2016 07:21
Opublikował(a): Maja Kosiorek
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1194 razy