BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej poniżej 60 tyś. euro

na usługi geodezyjne na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 prefiks 423 10 36, faks 087 423 11 40, www.ruciane-nida.pl, e-mail: umig@ruciane-nida.z.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Wspólny Słownik Zamówień - CPV – 74274000-0, 74273200-5
Termin realizacji zamówienia do 31 grudnia 2007 r. wg zapotrzebowań.
Przedmiotem zamówienia są usługi geodezyjne tj: okazywanie granic działek, podział działek, wznawianie znaków granicznych, rozgraniczenia, wyrysy do celów projektowych, wytyczenie i inwentaryzacja ,wtórniki map sytuacyjno – wysokościowych zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Kryteria oceny ofert:
cena - 100 %
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9 oraz jest zamieszczona na stronie internetowej: www.bip.ruciane-nida.pl.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres Zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 30 stycznia 2007 r., godz. 930.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 stycznia 2007 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oryginału lub potwierdzonej kserokopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
2. Posiadają niezbędną wiedzie i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie warunku uznaje się złożenie kserokopii uprawnień rzeczoznawcy majątkowego nadanych zgodnie z wymogami ustawowymi oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Warunkiem tego jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Związanie z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów dla ww zamówienia oraz nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje składania wadium.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość lub część zamówienia.

Ogłoszenie: wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 12 stycznia 2007 r.
Data powstania: piątek, 12 sty 2007 14:05
Data opublikowania: piątek, 12 sty 2007 14:47
Data przejścia do archiwum: środa, 31 sty 2007 10:17
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2269 razy