BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica – kompleks V

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr XXXI/206/2013 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica – kompleks V

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu, w dniach od 31 października 2016 r. do 28 listopada 2016 r. (włącznie) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, w godzinach 8.00 do 14.00,
w pokoju nr 3, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica – kompleks V wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Projekt planu i prognoza dostępne będą również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida (zakładka Urzędowa Tablica Ogłoszeń > Ogłoszenia).

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 10 listopada 2016 r. (czwartek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, o godzinie 9.00, w sali konferencyjnej (pok. nr 4).

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagido Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2016 r. (włącznie).

Uwagi mogą być wnoszone:

-        w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida;

-        w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, pokój nr 3.

-        w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: jacek.schramke@ruciane-nida.pl lub umig@ruciane-nida.pl

                                                      

                                                                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

                                                                                                                                                      Piotr Ryszard Feliński

Data powstania: czwartek, 20 paź 2016 07:39
Data opublikowania: piątek, 21 paź 2016 12:14
Data przejścia do archiwum: środa, 28 gru 2016 10:38
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1352 razy