BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida - ul. Boczna, Rybacka, Dybówek

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Ruciane-Nida Uchwały Nr XXVIII/211/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida - ul. Boczna, Rybacka, Dybówek oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego dokumentu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 

Wnioski mogą być wnoszone:

-        w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida;

-        w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, pokój nr 3, w godz. od 8.00 do 14.00;

-        w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: jacek.schramke@ruciane-nida.pl lub umig@ruciane-nida.pl

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

 

                                                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

                                                                                                                            Piotr Ryszard Feliński

 

Data powstania: wtorek, 15 lis 2016 14:29
Data opublikowania: piątek, 18 lis 2016 12:31
Data przejścia do archiwum: środa, 21 gru 2016 11:58
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1672 razy