BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na Dyrektora Domu Kultury w Rucianem-Nidzie

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Dyrektora Domu Kultury w Rucianem-Nidzie.
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Dyrektora Domu Kultury w Rucianem-Nidzie

I Miejsce wykonywania pracy

- Dom Kultury Ruciane-Nida, ul. Gwarna 2a

II Wymagania konieczne związane z
wykonywaniem pracy na danym stanowisku:


Kandydatem może być osoba, która:

1.ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
2.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
3.nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
4.posiada wykształcenie wyższe,
5.posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

II Wymagania dodatkowe:

1.znajomość obsługi komputera,
2.umiejętność pracy w zespole,

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:


1.curriculum vitae,
2.list motywacyjny,
3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
5.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6.oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7.oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
8.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
9.Własną pisemną koncepcję funkcjonowania Domu Kultury


V. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dyrektor DK” lub przesłać listem, w terminie do 31.01.2007 roku do godz. 15.00 na adres Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4 pok. Nr 15 tel. 0-87 4231 036.
Data powstania: poniedziałek, 15 sty 2007 11:42
Data opublikowania: poniedziałek, 15 sty 2007 11:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 lut 2007 08:16
Opublikował(a): Leszek Marek Gryciuk
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3906 razy