BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida, ul. Cicha

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr XXI/38/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida, ul. Cicha

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu, w dniach od 7 grudnia 2016 r. do 6 stycznia 2017 r. (włącznie) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, w godzinach 8.00 do 14.00, w pokoju nr 3, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida, ul. Cicha wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu i prognoza dostępne będą również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida (zakładka Urzędowa Tablica Ogłoszeń > Ogłoszenia).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 grudnia 2016 r. (piątek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, o godzinie 9.00, w sali konferencyjnej (pok. nr 4).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2017 r. (włącznie).

Uwagi mogą być wnoszone:

-         w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida;

-         w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, pokój nr 3.

-         w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: jacek.schramke@ruciane-nida.pl lub umig@ruciane-nida.pl

 

                                                                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

                                                                                                                                      Piotr Ryszard Feliński

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 25 lis 2016 08:06
Data opublikowania: piątek, 25 lis 2016 08:21
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 sty 2017 11:20
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 2533 razy