BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie.
I Miejsce wykonywania pracy

–Ośrodek Pomocy Społecznej ,

II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

Kandydatem może być osoba, która:

1.jest obywatelem polskim,
2.ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4.nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne
5.cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6.posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zakresie pracownik socjalny, dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków : pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.

III Wymagania dodatkowe:

1.umiejętność pracy w zespole,
2.biegła znajomość obsługi komputera,
3.preferowany staż pracy w administracji samorządowej,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego

1.Prowadzenie spraw z zakresu realizacji zadań pomocy społecznej na terenie objętym działaniem Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida .
2.Przygotowanie wniosków wraz z dokumentami w zakresie przyznawania świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami dla danego środowiska.
3.Organizowanie i prowadzenie we współdziałaniu z Burmistrzem Miasta i Gminy i organizacjami społecznymi działalności socjalnej zmierzającej do poprawy sytuacji osób wymagających pomocy ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku starszym oraz inwalidów niezdolnych do pracy.
4.Współdziałanie ze służbą zdrowia i placówkami pomocy społecznej oraz pracownikami socjalnymi innych instytucji w zakresie realizacji świadczeń na rzecz osób kwalifikujących się do pomocy społecznej.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.curriculum vitae,
2.list motywacyjny
3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
5.oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6.oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne
7.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Pracownik Socjalny” lub przesłać listem, w terminie do 31 stycznia.2007 r. na adres Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Wczasów 4 pok. 15 tel.0-87 -4231036
Data powstania: poniedziałek, 15 sty 2007 11:52
Data opublikowania: poniedziałek, 15 sty 2007 11:56
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 lut 2007 08:16
Opublikował(a): Leszek Marek Gryciuk
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3163 razy