BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej poniżej 60 tyś. euro

na remont nawierzchni dróg gruntowych gminnych na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 prefiks 423 10 36, faks 087 prefiks 423 11 40, www.ruciane-nida.pl, e-mail: umig@ruciane-nida.z.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg gruntowych gminnych na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Wspólny Słownik Zamówień - CPV - 14212120-7, 45233142-6
Termin realizacji zamówienia do 31.12.2007 r.
Przedmiotem zamówienia jest profilowanie równiarką nawierzchni dróg gruntowych wraz z dowiezieniem żwiru-pospółki w celu uzupełnienia ubytków w drogach gminnych na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida.
Profilowanie dróg polegać będzie na zniwelowaniu wszelkich nierówności w nawierzchni dróg i w razie potrzeby uzupełnienie zagłębień i ubytków w drogach przy użyciu żwiru-pospółki a następnie przeprofilowanie.
Zakresem zadania objęte są drogi położone na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida o długości ok. 35 km i szerokości ok. 5,0 m.
Kryteria oceny ofert:
cena brutto za 1 godzinę profilowania dróg - 55 %
cena brutto za dostawę 1 tony żwiru-pospółki na drogi - 45 %
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9 oraz jest zamieszczona na stronie internetowej: www.bip.ruciane-nida.pl.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres Zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 27 lutego 2007 r., godz. 930.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27 lutego 2007 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oryginału lub potwierdzonej kserokopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
2.Posiadają niezbędną wiedzie i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie warunku uznaje się złożenie oświadczenia o posiadaniu własnych: samojezdnej równiarki i dwóch samochodów o ładowności 16 t i więcej oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Warunkiem tego jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Związanie z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów dla ww zamówienia oraz nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje składania wadium.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Ogłoszenie:
- wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 25 stycznia 2007 r.
Data powstania: czwartek, 25 sty 2007 10:35
Data opublikowania: czwartek, 25 sty 2007 12:57
Data przejścia do archiwum: środa, 28 lut 2007 08:27
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2254 razy