BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

na wykonanie prac związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas budowy mostu wraz z dojazdem na rzece Krutyń.

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida zwraca się z prośbą oferty cenowej netto i brutto na wykonanie prac związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. nr 138, poz. 1554) podczas Budowy Mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w miejscowości Wojnowo, gmina Ruciane-Nida. Kwota wykonania wskazanej inwestycji brutto wynosi 1.930.306,69 zł. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 09.09.2017 r. Termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony w przypadku przedłużenia terminu realizacji w/w zadania. Z dokumentacją projektową można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy ul. Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida.

Zamówienie obejmuje:

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:

 • prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót budowlanych zgodnie z dokumentacją.
 • koordynowanie wykonawstwa robót branży drogowej do realizacji w dokumentacji projektowej
 • rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót
 • akceptacja materiałów do wbudowania dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych
 • opiniowanie propozycji zmian: technologii wykonania oraz zastosowanie materiałów i urządzeń proponowanych przez wykonawcę robót budowlanych lub zamawiającego
 • uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszelkich prób i pomiarów
 • udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej budowy
 • dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu
 • dokonywanie odbiorów częściowych robót
 • składanie sprawozdań dla Zamawiającego z postępu rzeczowo – finansowego realizacji zadania
 • uczestniczenie w komisji odbioru końcowego zadania oraz w komisjach odbiorów gwarancyjnych

Oferty należy złożyć na piśmie osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas Budowy Mostu wraz z dojazdami na rzece Krutyń w miejscowości Wojnowo, gmina Ruciane-Nida” w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida przy Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida w terminie do dnia 15.02.2017 r. do godz. 14.30 pok. Nr 15.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

/-/ Piotr Ryszard Feliński

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 233 poz. 1655) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

Data powstania: poniedziałek, 6 lut 2017 14:11
Data opublikowania: poniedziałek, 6 lut 2017 14:24
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 lut 2017 08:21
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1414 razy