BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida RM. 0002.2.2017 Ruciane-Nida, 6 lutego 2017 r. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 15 lutego 2017 r. (środa) o godz.1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida XXXVIII sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

 

A. Część organizacyjna:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).

4. Przyjęcie protokołu z:

- XXXVI sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 29 grudnia 2016 r.

- X nadzwyczajnej (XXXVII kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu

9 stycznia 2017 r.

5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XXXVI sesji Rady Miejskiej w dniu

29 grudnia 2016 r.

 

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.

7. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2017 rok.

8. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok.

9. Przedstawienie koncepcji przekształcenia Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-

Nidzie w spółkę.

C. Część uchwałodawcza :

10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Ruciane-Nida na lata 2017-2025,

  • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 r.,

  • określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których gmina Ruciane-Nida jest organem prowadzącym,

  • ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę

Ruciane-Nida publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych,

  • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok,

  • projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,

  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica – kompleks V,

  • nadania nazwy ulicy w mieście Ruciane-Nida,

  • gospodarki gruntami i nieruchomościami.

 

D. Statutowe elementy obrad:

11. Interpelacje radnych.

12. Wnioski i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

14. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

15. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ruciane-Nida

/-/ Bogdan Słabek

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

 

Data powstania: czwartek, 9 lut 2017 07:41
Data opublikowania: czwartek, 9 lut 2017 07:42
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 lut 2017 08:21
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1303 razy