BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przebiudowa drogi gminnej nr 172003N

 

Ogłoszenie nr 30903 - 2017 z dnia 2017-02-23 r.
Ruciane-Nida: Przebudowa drogi gminnej nr 172003N
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Przedmiot umowy będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 5235-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, krajowy numer identyfikacyjny 53082100000, ul. Aleja Wczasów  4, 12220   Ruciane-Nida, państwo Polska, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 874 231 036, faks 874 254 456, e-mail umig@ruciane-nida.z.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.ruciane-nida.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej nr 172003N
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
 
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 172003N w m. Wojnowo gmina Ruciane-Nida, a w szczególności: 1) roboty przygotowawcze (obsługa geodezyjna obiektu, usuwanie drzew i krzewów, zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny, wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich, rozbiórka elementów dróg i ulic); 2) roboty ziemne (wykonanie wykopów w gruntach, wykonanie nasypów); 3) odwodnienie korpusu drogowego (wykonanie przykanalika, wykonanie studzienek ściekowych, wykonanie separatora podczyszczającego); 4) podbudowa (podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, oczyszczenie i skropienie lepiszczem warstw konstrukcyjnych i betonowych); 5) nawierzchnie (z betonu asfaltowego, z asfaltu lanego, z żywic epoksydowo-poliuretanowych); 6) roboty wykończeniowe (umacnianie skarp nasypu przez humusowanie i obsianie trawą); 7) urządzania bezpieczeństwa ruchu (tymczasowa organizacja ruchu na czas robót, bariery ochronne); 8) elementy ulic (krawężnik betonowy 20x30, chodnik z kostki betonowej, obrzeża betonowe chodnikowe); 9) fundamentowanie (prefabrykowane pale żelbetowe, ścianka szczelna stalowa); 10) zbrojenie (zbrojenie betonu stalą klasy A-II i/lub wyżej); 11) betonu (beton fundamentowy klasy B25, B30, B35 w deskowaniu, beton podpór klasy B30, B35 w elementach o grubości < 60 cm w deskowaniu, beton podpór klasy B30, B35 w elementach o grubości > 60 cm w deskowaniu, beton ustroju niosącego klasy B30, B35, B40, B45 w elementach o grubości < 60 cm w deskowaniu, beton ustroju niosącego klasy B30, B35, B40, B45 w elementach o grubości > 60 cm w deskowaniu, beton płyt przejściowych klasy B30, B35, beton klasy poniżej B25 bez deskowania, montaż prefabrykatów betonowych, montaż prefabrykowanych belek z betonu sprężonego, montaż prefabrykowanych elementów muru oporowego z betonu zbrojonego); 12) konstrukcje stalowe (podpora montażowa); 13) izolacja (izolacja bitumiczna wykonana na zimno, izolacja bitumiczna wykonana na gorąco); 14) odwodnienie (wpusty, rury o przekroju fi 160 – 250 mm, sączki i drenaż izolacji); 15) urządzenia dylatacyjne (dylatacje modułowe, zalewki bitumiczne w szczelinach dylatacyjnych); 16) elementy zabezpieczające (krawężnik mostowy typu A, barjeroporęcz mostowa); 17) inne roboty mostowe (umocnienie stożków przyczółków, schody skarpowe prefabrykowane, umocnienie koryta rzeki, powierzchniowe zabezpieczenie betonu, drenaże z rur perforowanych, tymczasowa kładka dla pieszych, pompowanie wody, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ. 2. Szczegółowy zakres prac został ujęty w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ, przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ, projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe przedmiary robót mają charakter pomocniczy do wyceny przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów o nie gorszych parametrach od zaproponowanych w SIWZ i jakości potwierdzonej certyfikatem. Wykonawca, który zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca, Ne etapie realizacji umowy, musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. 4. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot umowy z materiałów, posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a w przypadku istnienia takiego wymagania z zastosowaniem materiałów posiadających atesty, poświadczające spełnienie odpowiednich norm. Przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany z materiałów Wykonawcy i przy pomocy jego własnego sprzętu. 5. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentacji i informacji przekazanych w ramach przedmiotowego postępowania. 6. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 7. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) zostały określone w Rozdziale XIX SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV: 45220000-5, 45230000-8, 45221000-2, 45221111-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
 
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/02/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT1569355.03
Walutazłoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert5
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
DOMOST Sp. z o. o.,  domost@domost.eu,  ul. Kolejowa 30,  07-320,  Małkinia Górna,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1930306,69
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1930306,69
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3711757,89
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 15%
IV.8) Informacje dodatkowe:

 Data powstania: czwartek, 23 lut 2017 13:41
Data opublikowania: czwartek, 23 lut 2017 13:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 mar 2017 09:32
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1299 razy