BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z funkcją do ratownictwa chemicznego dla OSP w Gminie Ruciane-Nida

 

Ogłoszenie nr 32465 - 2017 z dnia 2017-02-27 r.
Ruciane-Nida: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z funkcją do ratownictwa chemicznego dla OSP w Gminie Ruciane-Nida
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt dofinansowany w ramach działania 5.4 Zapobiegania i zarządzania ryzykiem, poddziałania 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 11662-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 15305-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, krajowy numer identyfikacyjny 53082100000, ul. Aleja Wczasów  4, 12220   Ruciane-Nida, państwo Polska, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 874 231 036, faks 874 254 456, e-mail umig@ruciane-nida.z.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.ruciane-nida.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z funkcją do ratownictwa chemicznego dla OSP w Gminie Ruciane-Nida
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
 
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: a)odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. b)być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami. c)posiadać komplet dokumentacji technicznej – eksploatacyjnej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ, dotyczący parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał. Zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że rozwiązania są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. Oferta, w której sprzęt nie spełnia określonych warunków zostanie odrzucona. 4.Pozostałe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 34144210-3
Dodatkowe kody CPV: 35110000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
 
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/02/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT730000.00
Walutazłoty

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
"WAWRZASZEK ISS Sp. z o. o." Sp. K.,  biuro@wiss.com.pl,  ul. Leszczyńska 22,  43-300,  Bielsko-Biała,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 897900,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 897900,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 897900,00
Waluta: złoty

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:Data powstania: poniedziałek, 27 lut 2017 11:42
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lut 2017 12:12
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 mar 2017 08:19
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1093 razy