BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U  z 2016 r., poz. 2147ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane -Nida ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, nieruchomości gruntowe ujawnione w KW OL1P/00012959/8, nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na przedmiotowe nieruchomości zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy  - dla zamierzenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,  niżej wymienione:

 

  1. działka ozn. nr geod. 414/3, o 679 m2, poł. w Rucianem-Nidzie,

            cena wywoławcza  netto   40 217,00 zł, wadium  7 000,00 zł;

  1. działka ozn. nr geod. 414/5, o 805 m2, poł. w Rucianem-Nidzie,

            cena wywoławcza  netto   47 680,00 zł, wadium  7 000,00 zł;

 

III publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 31 marca 2017 roku, o godzinie 12.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, ul. Al. Wczasów 4.

  1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2017 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 29 marca 2017r. włącznie (pokój nr 3 w tut. UMiG).
  2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
  3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
  4. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
  5. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
  6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .
  8. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 2, tel. 0/87/4254452, fax  0/87/4254456.

Podano do publicznej wiadomości: od dnia 27 lutego 2017 r. do 29 marca 2017 r.

                                                                                  

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 27 lut 2017 13:34
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lut 2017 13:43
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 mar 2017 10:44
Opublikował(a): Agnieszka Kręciewska
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1602 razy