BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.).
 1. Położenie nieruchomości gruntowej: obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Gmina Ruciane-Nida
 2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 176/19
 3. Powierzchnia: 1116 m2
 4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niebudowana, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr XXXVIII/292/2017 z dnia 15 lutego 2017 r.
 5. Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jako: w części 9MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 10ZL  tereny leśne.
 6. Przedmiotowa nieruchomość jest objęta umową dzierżawy nr GKI-72243/63/2007 z dnia 30.10.2007r. zawartą na czas oznaczony do dnia 31.10.2017r. Zgodnie z art. 678 § 1 KC zbycie przedmiotu umowy podczas trwania stosunku dzierżawy nie powoduje ustania tego stosunku. W miejsce zbywcy w stosunek dzierżawy wstępuje nabywca przedmiotu dzierżawy, który od chwili zbycia staje się wydzierżawiającym. Wstąpienie to odbywa się z mocy prawa.
 7. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi netto 114 000,00 ,
 8. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00013020/4.
 9. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie  115 000,00 zł.
 10. Cena sprzedaży brutto wyniesie 141 450,00 ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 26 450,00 .
 11. Nabywca ponosi  koszt spisania umowy notarialnej.
 12. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
 13. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia  10.03.2017 r. do 31.03.2017 r.

 

Data powstania: czwartek, 9 mar 2017 09:28
Data opublikowania: piątek, 10 mar 2017 07:50
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 kwi 2017 11:51
Opublikował(a): Agnieszka Kręciewska
Zaakceptował(a): Jacek Schramke
Artykuł był czytany: 1090 razy