BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida RM. 0002.3.2017 Ruciane-Nida, 20 marca 2017 r. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 marca 2017 r. (środa) o godz.1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida XXXIX sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

 

A. Część organizacyjna:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).

4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 15 lutego 2017r.

5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XXXVIII sesji Rady Miejskiej w dniu

15 lutego 2017 r.

 

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.

7. Przyjęcie rezygnacji przedstawiciela Gminy Ruciane-Nida do Rady Społecznej

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Piszu.

 

8. Wybór przedstawiciela Gminy Ruciane-Nida do Rady Społecznej Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Piszu

- podjęcie uchwały.

C. Część uchwałodawcza :

9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

 • wyrażenia zgody na realizację wraz z Powiatem Piskim wspólnego projektu

pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”,

 • udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2017 r. ,

 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na dofinansowanie wykonania

dokumentacji technicznej projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” w pasie

drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Ruciane-Nida,

 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Ruciane-Nida na lata 2017-2025,

 • dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 r.,

 • dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia

1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,

 • likwidacji Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Ruciane-Nida z Powiatem Piskim na wspólną realizację zadania inwestycyjnego,

 • gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2017 ,

 • uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Ukta,

 • uchwalenia statutów Osiedli Ruciane-Nida,

 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida, ul. Cicha,

 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy handlowo-usługowej wsi Ukta,

 • przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica – kompleks VI,

 • przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piaski – kompleks II,

 • przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ruciane-Nida na lata 2017 – 2022”,

 • gospodarki gruntami i nieruchomościami.

 

D. Statutowe elementy obrad:

10. Interpelacje radnych.

11. Wnioski i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

13. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ruciane-Nida

/-/ Bogdan Słabek

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

 

Data powstania: środa, 22 mar 2017 07:19
Data opublikowania: środa, 22 mar 2017 07:20
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 kwi 2017 11:51
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1106 razy