BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane -Nida ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niebudowanej stanowiącej własność Gminy Ruciane -Nida, położonej w Rucianem -Nidzie, niżej wymienionej:

 

Działka ozn. nr geod. 176/20, o  pow. 1 096 m2, położonej w  obr. geod. Ruciane -Nida, ul. Kowalik ujawniona w księdze wieczystej OL1P/00013020/4. Nieruchomość jest objęta  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jako: w części 9MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 10ZL  tereny leśne.

                 

            cena wywoławcza  netto   113 000,00 zł, wadium  20 000,00 zł.

 

I publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 29 maja 2017  r., o godzinie 12.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida,   Al. Wczasów 4.

 

  1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2017 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane -Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko -Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane -Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 25 maja 2017 r. włącznie (pokój nr 3 w tut. UMiG).
  2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
  3. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.
  4. Przedmiotowa nieruchomość jest objęta umową dzierżawy nr GKI-72243/63/2007 z dnia 30.10.2007r. zawartą na czas oznaczony do dnia 31.10.2017r., aneks z dnia 20.06.2012r. . Zgodnie z art. 678 § 1 KC zbycie przedmiotu umowy podczas trwania stosunku dzierżawy nie powoduje ustania tego stosunku. W miejsce zbywcy w stosunek dzierżawy wstępuje nabywca przedmiotu dzierżawy, który od chwili zbycia staje się wydzierżawiającym. Wstąpienie to odbywa się z mocy prawa.
  5. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
  6. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
  7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej bip.ruciane-nida.pl .
  9. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane -Nida,   Wczasów 4,  pokój nr 3, tel. 0/87/4254454, fax  0/87/4254456.

 

Podano do publicznej wiadomości od dnia 24.04.2017 r. do dnia 25.05.2017  r.                        

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 24 kwi 2017 09:53
Data opublikowania: poniedziałek, 24 kwi 2017 10:44
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 maj 2017 08:52
Opublikował(a): Agnieszka Kręciewska
Zaakceptował(a): Agnieszka Kręciewska
Artykuł był czytany: 1107 razy