BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

IV publicznego przetargu ustnego nieograniczonego
zdjęcie nr 1
zdjęcie nr 1
zdjęcie nr 2
zdjęcie nr 2
zdjęcie nr 3
zdjęcie nr 3
zdjęcie nr 4
zdjęcie nr 4
zdjęcie nr 5
zdjęcie nr 5

           

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U  z 2016 r., poz. 2147ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane -Nida ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, nieruchomości gruntowe ujawnione w KW OL1P/00012959/8, nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na przedmiotowe nieruchomości zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy  - dla zamierzenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,  niżej wymienione:

 

  1. działka ozn. nr geod. 414/3, o 679 m2, poł. w Rucianem-Nidzie,

            cena wywoławcza  netto   40 217,00 zł, wadium  7 000,00 zł;

  1. działka ozn. nr geod. 414/5, o 805 m2, poł. w Rucianem-Nidzie,

            cena wywoławcza  netto   47 680,00 zł, wadium  7 000,00 zł;

 

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 14 czerwca 2017 roku, o godzinie 12.00, w sali nr 4 budynkuUrzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie,  Al. Wczasów 4.

  1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 czerwca 2017 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 09 czerwca 2017r. włącznie (pokój nr 3 w tut. UMiG).
  2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
  3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
  4. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
  5. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
  6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .
  8. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie  Al. Wczasów 4, pokój nr 2, tel. 0/87/4254452, fax  0/87/4254456.

Podano do publicznej wiadomości: od dnia 09 maja 2017 r. do 09 czerwca 2017 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 9 maj 2017 07:31
Data opublikowania: wtorek, 9 maj 2017 10:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 cze 2017 14:30
Opublikował(a): Agnieszka Kręciewska
Zaakceptował(a): Agnieszka Kręciewska
Artykuł był czytany: 1126 razy