BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6220.01.2017

                                                                                                                                                                   Ruciane-Nida, dn. 11 maja 2017

                                                         

IGK.6220.01.2017

 

  

     Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

              Zgodnie z  art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 353 z dnia 16.03.2016 r.) Urząd Miasta i Gminy Ruciane - Nida zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na „Przebudowie z rozbudową istniejącego budynku hotelu wraz z basenem, salą weselną, garażem podziemnym oraz z niezbędną infrastrukturą” na działkach o numerach geodezyjnych: 1/1, 4/1, 5/2, 6/1, 7/1, 8, 9/1, 9/3, 9/4, 10, 11, 21/1, 21/3, 22/1, 22/5, 22/6, 22/4, 23/8, 23/9, 23/10, 32/2, 32/3, 32/12, 32/13, 34/1, 34/3, 34/4 położonych w obrębie geodezyjnym Piaski, gm. Ruciane-Nida. Inwestorem jest Mazurski Raj Sp. z o.o.

 Wniosek oraz karta informacyjna znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 22. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida.

                   Z uwagi na fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu liczba stron przekracza 20 to zgodnie z dyspozycją art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 353 z dnia 16.03.2016 r.) zastosowanie ma art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.).

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. wnioskodawca.
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia (art. 49 K.p.a)
  3. a/a.

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 12 maj 2017 12:39
Data opublikowania: piątek, 12 maj 2017 12:45
Data przejścia do archiwum: środa, 14 cze 2017 11:34
Opublikował(a): Piotr Jankiewicz
Zaakceptował(a): Piotr Jankiewicz
Artykuł był czytany: 1036 razy