BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA z dnia 17.05.2017 r.

o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Ruciane-Nida na lata 2017-2025

 

Na podstawie art. 30, 39 ust. 1, 40, 41,42 oraz art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o:

  • przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Ruciane-Nida na lata 2017-2025 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko ww. Planu,

  • możliwości zapoznania się z projektami ww. dokumentów oraz stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie (znak: WOOŚ.411.49.2017.MT z dnia 05.04.2017 r.) w sprawie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz stanowiskiem Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (znak: ZNS.9022.5.48.2017.KM z dnia 26.04.2017 r.) w sprawie braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Ruciane-Nida na lata 2017-2025”,

  • możliwości składania uwag i wniosków w terminie od dnia 18.05.2017r. do 08.06.2017r. (włącznie) w trybie i na zasadach określonych w dziale III, rozdział 3 art. 40 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.).

Miejsce udostępnienia dokumentacji

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Ruciane-Nida na lata 2017-2025 wraz z Prognozą oddziaływania Planu na środowisko oraz stanowiskami RDOŚ oraz PWIS dostępne są w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida w pokoju nr 8 ,w godzinach pracy Urzędu (pon. 8:00-16:00 oraz wt.-pt. 7:00-15:00) oraz w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Składanie uwag i wniosków 

Propozycje, uwagi i wnioski można przekazać:

  • w formie pisemnej na adres: al.Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida;

  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu;

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: marek.kaczmarczyk@ruciane-nida.pl

Termin składania uwag i wniosków od 18.05.2017r. do 08.06.2017r. (włącznie).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 ze zm.) uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Burmistrz               

Miasta i Gminy Ruciane-Nida

/-/ Piotr Ryszard Feliński    

 

Data powstania: środa, 17 maj 2017 14:38
Data opublikowania: środa, 17 maj 2017 14:48
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 cze 2017 08:06
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1122 razy